TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
Eğitim Filmleri
Haberler
İletişim
14-06-2012 tarihinde, 11:12 saatinde eklendi
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ


14 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28323

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Yurtiçi SertifikalıTohum Kullanımı

Desteklemesi Hakkında Tebliğ

(TebliğNo: 2012/45)

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, sertifikalıtohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazıtürlerde sertifikalıtohum kullanımının desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesini, sertifikalıtohum kullanan çiftçilerin desteklenmesini ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslarıkapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılıTarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat BankasıA.Ş.’yi,

c) Bilgi işlem merkezi: Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını,

ç) Çiftçi: Çiftçi kayıt sistemine kayıtlıgerçek ve tüzel kişileri,

d) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığıveri tabanını,

e) İcmal-1: İl/ilçe müdürlüğütarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve örneği Ek-3’te yer alan belgeyi,

f) İcmal-2: İl/ilçe müdürlüğütarafından İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve örneği Ek-4’te yer alan belgeyi,

g) İcmal-3: İl müdürlüğütarafından İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve örneği Ek-5’te yer alan belgeyi,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerini,

h) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

ı) Sertifikalıtohumluk: Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan elit, orijinal ve sertifikalıkademedeki tohumluğu,

i) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımıiçin kullanılan tohum ve yumruyu,

j) Tohumluk bayisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohumluk bayisi belgesi almışolan gerçek veya tüzel kişileri,

k) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından görevlendirilmişsertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

l) Tohumluk sertifikasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu tespit eden ve belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmişkuruluşu,

m) Tohum üreticisi: Tohumlarıyetiştiren ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak yetiştirten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

n) Tohumluk üretici belgesi: Tohumlarıüreten ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak ürettiren, işleyen, satışa hazırlayan ve dağıtan gerçek veya tüzel kişilerin aldığıbelgeyi,

o) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

ö) Yetkilendirilmiştohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM

Destekleme ve Ödeme Esasları

Destekleme yapılacak çiftçiler

MADDE 5 (1) Ödemeler bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan sertifikalıbuğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, susam, yerfıstığı, kolza (kanola), aspir, patates, soya, yonca, korunga ve fiğtohumluklarınıbitkisel üretim faaliyetinde kullanan ÇKS’ye kayıtlıçiftçilere yapılır.

Destekleme miktarları

MADDE 6 (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen türlerin sertifikalıtohumluklarınıkullanarak ekim yapan çiftçilere 2012 yılında dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlara göre ödeme yapılır.

 

Buğday, yonca

6 TL/da

Arpa, tritikale, yulaf, çavdar

4,5 TL/da

Çeltik, yerfıstığı,

8 TL/da

Nohut, kurufasulye, mercimek

7 TL/da

Susam, kolza (kanola), aspir

4 TL/da

Patates, soya

20 TL/da

Korunga, fiğ

3 TL/da

 

 

Ekim dikim normları

MADDE 7 (1) Desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohumluk miktarının her bitki türüiçin belirtilecek ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz.

 

Buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik

20 kg/da

Nohut, mercimek

13 kg/da

Kuru fasulye, korunga, fiğ, soya

10 kg/da

Yonca

2,5 kg/da

Patates

250 kg/da

Susam

1,5 kg/da

Yerfıstığı

7 kg/da

Kolza (kanola)

0,4 - 1,5 kg/da

Aspir

1,5 - 3,0 kg/da

 

 

Kolza ve aspir de ekim normu bölge ve ekim yöntemine göre il/ilçe müdürlüğünce belirtilen değerler arasında alınacaktır.

Başvuruların kabulü

MADDE 8 (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre ÇKS kaydınıyaptırdıklarıil/ilçe müdürlüklerine başvurur. Başvurularda ÇKS bilgilerinin güncellenmesi, ÇKS kaydıyoksa kaydın yapılmasıesastır.

(2) Başvuruların, 2012 yılıyazlık ekimler için bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren 31 Temmuz 2012 tarihi mesai saati bitimine kadar, güzlük ekimler için ise 1 Eylül 2012 tarihinden, 31 Aralık 2012 tarihi mesai bitimine kadar yapılmasıgerekir. 2012 yılıgüzlük ekilişler, ÇKS’de 2013 yılıüretim sezonu (güzlük) olarak kaydedilmekte ve adlandırılmaktadır.

(3) Dönemi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(4) 2011 yılıgüzlük sertifikalıtohum ekimlerini, iklim koşullarının uygunsuzluğu sebebiyle 31 Aralık 2011 tarihine kadar yapamayıp, 2012 yılıbaşında ekimini yapan çiftçiler, başvuruda bulunmalarıhalinde bu Tebliğkapsamında sertifikalıtohum kullanım desteğinden faydalanırlar.

Başvurularda istenilecek belgeler

MADDE 9 (1) Başvuru sırasında, sertifikalıtohumluk kullanan çiftçilerden aşağıdaki belgeler istenir.

a) Başvuru Dilekçesi (Ek-1),

b) Talep Formu (Ek-2).

1) Bu formda bulunan sertifika ve fatura bilgileri tohumluk bayisi tarafından tasdik edildikten sonra çiftçi, sertifikalıtohumluk kullanılan araziye ait bilgiler kısmınıdolduracak ve imzalayacaktır. Formda yer alan sertifika bilgileri, tohumluk sertifikasındaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır.

c) Tohumluk satışfaturası,

1) Tohumluk fatura tarihi, tohumluğun kullanıldığıüretim sezonuna uygun olmalıdır. Tohumluk bayisi tarafından, faturanın arkasına "bu fatura ile satışıyapılan tohumluk ................... tarihli ve ………..…….. no’lu sertifikaya aittir." ifadesi yazılarak tasdik edilir.

2) İbraz edilen faturaların üzerine il/ilçe müdürlüklerince "aslıgörülmüştür ve sertifikalıtohumluk desteğinden yararlanmıştır" ibaresi yazılarak asıl nüshasıçiftçiye iade edilir. Bir nüshasıil/ilçe müdürlüğünde dosyaya konulur.

3) Ürettikleri sertifikalıtohumu kendi arazilerinde mahsul elde etmek amacıyla eken "Tohumluk Üretici Belgesi"ne sahip çiftçilerden tohumluk faturasıistenilmez. Bu çiftçiler sertifikalıtohumluk kullanım desteği talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünükendileri imzalarlar.

ç) Tohumluk sertifikasıfotokopisi,

1) Tohumluk sertifikaları1 Eylül 2011-31 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenmişolmalıdır.

2) 1 Temmuz 2011 tarihinden önce sertifikalandırılan tohumluklar 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılıTohumculuk Kanununa istinaden hazırlanan Tohum Sertifikasyon ve Pazarlama Yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak Tohumluk Analiz Raporu alarak satışa sunulduğu takdirde desteklemeden yararlandırılır.

d) GüncelleştirilmişÇKS belgesi.

Sertifikaların sisteme tanıtılması, kontrollerin yapılmasıve icmallerin oluşturulması

MADDE 10 (1) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemişolduklarısertifikalara ait bilgileri ÇKS’ye tanıtılmak üzere, Bilgi İşlem Merkezi tarafından düzenlenen programa girerler.

(2) Sisteme tanıtılmamışsertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz. Sistem, satışfaturalarının bağlıolduğu sertifikaların parti büyüklüğünüaşmamasınıkontrol eder. Parti büyüklüğünüaştığıiçin girişi yapılamayan sertifikaya ait mevcut girişler, sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir. Tohum üreticisi girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumlukların dağıtımınıyaptıklarıtohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünüsağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

(3) 2012 yılıyazlık ekilişler için veri girişleri müracaatla birlikte başlar ve 31 Temmuz 2012 tarihi mesai bitiminde sona erer. 1 Ağustos 2012 tarihinde ÇKS vasıtasıyla oluşturulan İcmal 1’ler (Ek-3) alınır. İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal 2’ler (Ek-4) düzenlenip onaylanır ve en geç2 işgünüiçerisinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır. ÇKS’den alınan İcmal 3’ler (Ek-5) il müdürlükleri tarafından 5 işgünüiçinde kontrol edilip onaylanarak BÜGEM’e gönderilir.

(4) 2012 yılıgüzlük ekilişler için veri girişleri müracaatla birlikte başlar ve 31 Aralık 2012 tarihi mesai bitiminde sona erer. Her ay yapılan müracaatlar değerlendirilir, takip eden ayın 1’inde İcmal 1’ler (Ek-3) oluşturulur. İlk icmal eylül-ekim aylarında yapılan müracaatlarıkapsar. İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal 2’ler (Ek-4) düzenlenip onaylanır ve en geç2 işgünüiçerisinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır. ÇKS’den alınan İcmal 3’ler (Ek-5) il müdürlükleri tarafından 5 işgünüiçinde kontrol edilip onaylanarak BÜGEM’e gönderilir.

(5) Ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Ancak çözüme kavuşturulamayan konular için il/ilçe tahkim komisyonlarıyetkilidir. İlçe tahkim komisyonunda çözülemeyen konular il tahkim komisyonuna, il tahkim komisyonu tarafından çözümlenemeyen konular ise BÜGEM’e bildirilir.

Uygulama esasları

MADDE 11 (1) Aynıalana yılıiçinde yazlık ve güzlük ekim yapan ve sertifikalıtohum kullanan çiftçiler her iki ürün için de desteklemeden faydalandırılır.

(2) Sertifika tarihi ile tohum satışfaturasıtarihi uyumlu olmalıdır.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 12 (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman Bakanlığın 2012 yılıtarımsal destekleme bütçesinden karşılanır. Bankaya hizmet karşılığıolarak % 0,2 komisyon ödenir. Ödemeler, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS kayıtlarıüzerinden oluşturulan onaylıödeme icmallerine göre Bakanlık tarafından sertifikalıtohum kullanımıödemelerine esas cetvellerin bankaya gönderilmesini takiben kaynak aktarılır ve ödeme talimatıverilir. Ödemeler ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 13 (1) Aşağıda belirtilenler sertifikalıtohumluk kullanım desteğinden yararlanamaz.

a) ÇKS’de kayıtlıolduğu yer dışında destek alımına müracaat edenler,

b) Gerçeğe aykırıbeyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırıbelge ibraz edenler,

c) Kamu kurum ve kuruluşları,

ç) Daha önce sertifikalıtohumluk kullanım desteklemesinden faydalanan tohumluk faturasıkullananlar,

d) Yurt içinde ihracat amaçlıüretilip sertifikalandırılan tohumluklarıkullananlar,

e) Kendine ait arazilerde tohum üretimi yapan yetkilendirilmiştohumculuk kuruluşlarıbu alanlar için.

Diğer hükümler

MADDE 14 (1) Mücbir sebeplerden (savaş, destekleme uygulamasından yararlanan üreticilerin ölümü, yangın, sel ve deprem gibi tabi afetler) dolayımahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen bir hafta içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlıolduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılıolarak bildirimde bulunmasıve il/ilçe müdürlüğütarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Sertifikalıtohumluk kullanarak ekim yapan çiftçiler kullandıklarıtohumlukları, 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılıResmîGazete’de yayımlanan, Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üreticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadırlar.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınmasıve hak mahrumiyeti

MADDE 15 (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıile kooperatifler, ziraat odalarıve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıklarıbelgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğüyerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışıbelge düzenleyen ve kullananlar hakkında ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammıoranlarıdikkate alınarak hesaplanan kanunîfaizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idarîhata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığıtespit edilen üreticiler, beşyıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16 (1) 8/4/2011 tarihli ve 27899 sayılıResmîGazete’de yayımlanan 2011/23 sayılıYurt İçi SertifikalıTohum KullanımıDesteklemesi Hakkında Tebliğyürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 (1) Bu Tebliğ1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 (1) Bu Tebliğhükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanıyürütür.

 

Ek-1

 

 

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ

---------------------------- İl/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne

 

             2012/3106 sayılı “2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” ve ilgili tebliğ gereğince 2012 yılı sertifikalı tohum kullanım desteklenmesinden yararlandırılmam ve ödeme ile ilgili hakediş belgemin ÇKS’de kayıtlı olduğum yerin bağlı bulunduğu banka şubesine gönderilmesi için gereğini arz ederim.

             Söz konusu ödemeyi karar ve tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 5488 sayılı Tarım Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim. ... /..... /20.....

 

Adı Soyadı

:

TC Kimlik No

:

Adresi

:

Telefon No

:

İmzası

:

 

 

Ek-2

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ TALEP FORMU

Tohumluk Sertifikası ve Fatura Bilgileri

Sertifika Bilgiler:

Türü:

 

Çeşidi:

 

Parti Büyüklüğünü Temsil Eden Miktarı

(kg )

 

Sertifikasyon Kuruluşunun Adı

Sertifika

Tarihi

Numarası

Parti Numarası

     

TR-_ _-_ _ _ _-_ _/_ _ _ _

Fatura Bilgileri

Fatura Numarası

 

Tarihi:

 

Miktarı (kg ):

 
 

 

 

Yukarıda sertifikalı tohum ve fatura bilgileri kayıtlı olan toplam ________________ kg ________________ türüne ait sertifikalı tohumluğun, aşağıda açık kimliği yazılı üreticiye satıldığını tasdik ederim.

Tohumluk Bayi

…../…./20

(Kaşe ve İmza)

 

 

 

Sertifikalı Tohumluk Kullanılan Araziye ait Bilgiler

(Bu kısım çiftçi tarafından doldurulacaktır)

Sıra

No

İli

İlçesi

Bucak

Köyü

Belge Tipi

(Tapu/

Keşif)

Ada

No

Parsel

No

Parselde Kullanılan Tohumluk Miktarı

Desteklenen Arazi Miktarı

(kg )

(da)

(m2)

                     
                     
                     
                     
                     
 

 

 

Başvuruda Bulunan Üreticinin

Adı Soyadı

TC Kimlik No

Baba Adı

Doğum Tarihi

Vergi No

 
                     
   
                   

Tel. No:

 

Adres:

 

Tarih:

 

İmza

 
 

 

 

Ek-3

 

…..…. YILI ALAN BAZLI SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ ÖDEMESİ ÇİFTÇİ DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL 1)

İLİ          :

İLÇESİ  :

BUCAĞI:

KÖYÜ    :

 

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

TC Kimlik No

Vergi Kimlik No

Toplam Sertifikalı Tohumluk Kullanım Alanı (da)

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

               
               
               

TOPLAM

   
 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların 2012/3106 sayılı 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ve bu kararın uygulama esaslarını belirleyen, Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 20.…/……) gereğince ödenmesi uygundur.

 

DÜZENLEYENLER

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

KONTROL EDEN

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

ONAYLAYAN

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

 

 

Ek-4

…..…. YILI ALAN BAZLI SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ ÖDEMESİ

KÖY DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL 2)

İLİ                         :

İLÇESİ                 :

Sıra No

Köyün Adı

Desteklemeden Yararlanan Toplam Çiftçi Sayısı

Desteklenen Toplam Alan (da)

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

         
         
         

TOPLAM

     
 

 

 

DÜZENLEYENLER

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

KONTROL EDEN

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

ONAYLAYAN

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

 

 

 

 

Ek-5

…..…. YILI ALAN BAZLI SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ ÖDEMESİ

İLÇE DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL 3)

İLİ             :

 

Sıra No

 

İlçenin Adı

Desteklemeden Yararlanan Toplam Çiftçi Sayısı

Desteklenen Toplam Alan (da)

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

         
         
         
         
         

TOPLAM

     
 

 

 

DÜZENLEYENLER

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

KONTROL EDEN

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

ONAYLAYAN

Adı – Soyadı          :

Görevi                    :

Tarih                       :

İmza                        :

 
 
 

 

Paylaşım
Yazdır Yorumlar 0 Yorum
Diğer İlgili Başlıklar
14 Haziran 2013 Tarihli Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ 18-06-2013 tarihinde eklendi
08 Haziran 2013 Tarihli Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 10-06-2013 tarihinde eklendi
02 Haziran 2013 Tarihli Bitkisel Üretimde Biyolojik Ve/Veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği 03-06-2013 tarihinde eklendi
01 Haziran 2013 Tarihli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 03-06-2013 tarihinde eklendi
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği 30-05-2013 tarihinde eklendi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 29 Mayıs 2013 Tarihli Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği 30-05-2013 tarihinde eklendi
25 Mayıs 2013 Tarihli Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 27-05-2013 tarihinde eklendi
25 Mayıs 2013 Tarihli İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 27-05-2013 tarihinde eklendi
24 Mayıs 2013 Tarihli Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24-05-2013 tarihinde eklendi
18 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 23-05-2013 tarihinde eklendi
18 Mayıs 2013 Tarihli Expo 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği 20-05-2013 tarihinde eklendi
15 Mayıs 2013 Tarihli Patates Siğili Görülen Alanlarda Ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği 15-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 14-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği 14-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 14-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14-05-2013 tarihinde eklendi
13 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 13-05-2013 tarihinde eklendi
Yurt İçi Sertifikalı 10 Mayıs 2013 Tarihli Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 13-05-2013 tarihinde eklendi
08 Mayıs 2013 Tarihli Expo 2016 Antalya Ajansının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 08-05-2013 tarihinde eklendi
02 Mayıs 2013 Tarihli Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik 02-05-2013 tarihinde eklendi
Bilgi, görüş ve önerileriniz için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Tarım Özel
Çocuk Üniversitesi'nde bilim ve eğlence bir arada
Türkiye'de organik gübre kullanımı yaygınlaşıyor
Kırsal kalkınmaya destek
Kamu Spotları
Nitrat Kirliliği Kamu Spotu
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gıda Günü Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gıdalar Kamu Spotu
Süt Kamu Spotu
Su Ürünleri Kamu Spotu
Dünya Gıda Günü Kamu Spotu
Sağlıklı Mangal Kullanımı Kamu Spotu
Sağlıklı Bayramlar Kamu Spotu
Piliç Eti Kamu Spotu
Okul Sütü Kamu Spotu
Okul Kantini Gıda Yonetmeliği Kamu Spotu
Kurbanlık Hayvan Seçimi Kamu Spotu
Kurbanlık Hayvan Refahı Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonrası Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanması Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Güvenilir Gıda Kamu Spotu
Gıda İntoleransı Kamu Spotu
En Çok
Okunanlar İzlenenler
Tarım TV ® 2010 - 2015