TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
Eğitim Filmleri
Haberler
İletişim
15-06-2012 tarihinde, 10:39 saatinde eklendi
Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre Ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre Ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ


15 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28324

TEBLİĞ

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre Ve

Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ

(TEBLİĞNO: 2012/40)

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, mazot, gübre ve toprak analizinin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esaslarıbelirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi ile ödemeye ilişkin usul ve esaslarıkapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılıTarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 7/5/2012 tarihli ve 28285 sayılıResmîGazete’de yayımlanan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 2012/3106 sayılıBakanlar Kurulu Kararının 14 üncümaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat BankasıA.Ş.’yi,

c) Bilgi İşlem Merkezi: Bakanlık merkez teşkilatıbünyesindeki bilgi işlem birimini,

ç) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

d) Çiftçi: ÇKS’ye kayıtlıgerçek ve tüzel kişileri,

e) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığıveri tabanınıve buna bağlıkayıt sistemlerini,

f) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

g) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

ğ) İl/ilçe tespit komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu,

h) MGTAD: Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteğini,

ı) MGTAD İcmal 1: İlçe müdürlüğütarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında mazot, gübre ve toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 3’te yer alan belgeyi,

i) MGTAD İcmal 2: İlçe müdürlüğütarafından İcmal 1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında mazot, gübre ve toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 4’te yer alan belgeyi,

j) MGTAD İcmal 3: İl müdürlüğütarafından İcmal 2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında mazot, gübre ve toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 5’te yer alan belgeyi,

k) Rehberlik ve TeftişBaşkanlığı: Bakanlık Rehberlik ve TeftişBaşkanlığını,

l) Tarım arazisi: ÇKS’de kayıtlıolan arazileri,

m) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarınıfiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,

n) Yönetmelik: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM

Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak çiftçiler

MADDE 5 (1) Ödemeler, ÇKS’ye kayıtlıolan ve bu Tebliğde mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamalarıile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılır.

Ödemeye esas arazi büyüklüğü

MADDE 6 (1) Çiftçilere, yılıiçerisinde işledikleri ÇKS’de kayıtlıtarım arazisi büyüklüğüdikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.

Ödeme miktarı

MADDE 7 (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere dekar başına mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL’dir.

(2) Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üçana ürün grubunda alan bazlıolarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle yapılır.

 

Sıra

No

Ürün Grupları

Mazot Destekleme

Tutarı

(TL/dekar)

Gübre Destekleme

Tutarı

(TL/dekar)

1

Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları

2,7

3,7

2

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler sebze ve meyve alanları

4

5

3

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları

6,4

6,3

 

 

(3) ÇKS’ye kayıtlı50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmişlaboratuvarlarda 1/1/2012 tarihi ile 31/12/2012 tarihi arasında toprak analizi yaptırılmasızorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz.

(4) Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Bakanlıkça yetkilendirilmişlaboratuvarlarda 1/1/2012 tarihi ile 31/12/2012 tarihi arasında toprak analizi yaptırmasızorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 8 (1) Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasınımüteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’deki kayıtlara göre oluşturulan onaylıMGTAD İcmal 1’lere göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

(2) 2012 yılımazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi planı, mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS’ye girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasınımüteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, Rehberlik ve TeftişBaşkanlığınca yapılacak ön denetim çalışmalarının ve kontrollerin tamamlanmasıve Bakanlık tarafından mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 9 (1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği uygulaması, BÜGEM, tahkim komisyonları, il/ilçe müdürlükleri ve tespit komisyonlarıtarafından yürütülür.

Başvuruların kabulü

MADDE 10 (1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, bu Tebliğin yayımıtarihinden itibaren 31/12/2012 günümesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmalarıgerekmektedir. Kadastro görmemişköylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 31/12/2012 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılıTebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğedilir.

(2) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlüolduklarıgörevleri yapar. İlçe müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre başvurularıdeğerlendirir. Çiftçiler, ÇKS’de kayıtlıolduklarıil/ilçe merkezlerine başvurur ve teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olmasıhalinde Yönetmelik kapsamında ÇKS’deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi başvuruları

MADDE 11 (1) Çiftçiler, Ek 1’deki başvuru dilekçesi ile yararlanmak istedikleri destekleri işaretleyerek başvuruda bulunacaklardır. Ayrıca 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisi için gübre destekleme ödemesi ile toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen çiftçiler Bakanlıkça yetkilendirilmişlaboratuvarca onaylanmışEk-2’deki Toprak Analizi Formu ile müracaatta bulunacaklardır. Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi, ÇKS’de kayıtlıolan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunduğu arazileri üzerinden dekar başına yapılacaktır.

İstenecek bilgi ve belgeler

MADDE 12 (1) 2012 yılımazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Yönetmelik kapsamında 2012 yılıÇKS kaydınıyaptırmalarıve aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

a) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçesi (Ek-1),

b) ÇKS’ye kayıtlıher bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu,

c) Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu.

Askıişlemleri

MADDE 13 (1) İlçe müdürlüklerinin talebi üzerine il müdürlükleri tarafından mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödeme icmalleri oluşturulur. İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin EK-3’teki mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi İcmal 1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi İcmal 1’i kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askısüresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ye mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi ile ilgili arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askısüresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmıiçin mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.

(2) Mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi İcmal 1’lerinin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılıitirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, askısüresi ve bu sürenin bitiminden itibaren on gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmamasıve askısüresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılmasıhâlinde, ÇKS’den alınan Ek 4’teki mazot, gübre ve toprak analizi desteği İcmal 2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan mazot, gübre ve toprak analizi desteği İcmal 2’ler ve il müdürlüğünün onayladığımerkez ilçe mazot, gübre ve toprak analiz desteği İcmal 2’si ile ÇKS’den alınan Ek 5’teki mazot, gübre ve toprak analizi desteği İcmal 3’ün uyumu kontrol edilir.

(3) Bu Tebliğdeki başvuru bitiştarihinden sonra askısüresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanıile ÇKS’de yapılacak güncellemeler mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesine esas olmaz.

(4) Değerlendirme sonucunda mazot, gübre ve toprak analizi desteği İcmal 1’ler düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunmasınedeniyle İcmal 1’ler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılık olmasıya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olmasıdurumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise BÜGEM’e gönderilir.

(6) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmamasıya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas mazot, gübre ve toprak analizi desteği İcmal 3’ler BÜGEM’e gönderilir.

Tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 14 (1) Tahkim komisyonları, Yönetmelikte belirtilmişolan görevlerine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar. Bu Tebliğhükümlerinin uygulanmasısırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflıkonularıçözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar.

a) Gerçeğe aykırıbeyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılmasıiçin karar alır ve ilgili mercilerce uygulanmasıyönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırıbeyanda bulunan çiftçilerin mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemelerinden faydalandırılmamasınıdeğerlendirir ve karara bağlar. Eğer, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmışise yapılan ödemenin tamamıgeri alınır. Ayrıca, gerçeğe aykırıbeyanda bulunulduğunu tespit eden merci ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suçduyurusunda bulunur.

b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastıolmaksızın, fazla mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızalarıile fazla aldıklarımiktarlarıiade etmeleri halinde, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS’ye girilmesini sağlamak üzere her türlütedbiri alır.

ç) Kadastro görmeyen köyler için son müracaat tarihini ve tespit komisyonlarının çalışma takvimini belirler. Kadastro görmeyen mahallerde tespit komisyonlarınca yapılan çalışmalar mülkiyetin tespitine esas çalışma değildir.

d) Tespit komisyonlarıçalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağıile belirlenen köylerin mazot, gübre ve toprak analizi desteği kapsamından çıkarılmasına karar alabilir.

e) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklıolmasınıteminen kadastro programına alınan yerlerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılmasıiçin gerekli tedbirleri alır.

Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 15 (1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Mazot, gübre ve toprak analizi desteği uygulamasına ilişkin yapılacak ön denetim ve denetimler Rehberlik ve TeftişBaşkanlığıtarafından yapılır.

(2) Rehberlik ve TeftişBaşkanlığı, mazot, gübre ve toprak analizi desteği müracaatlarıbaşladıktan sonra uygun göreceği tarihte ön denetime başlar.

(3) Rehberlik ve TeftişBaşkanlığınca görevlendirilecek müfettişler tarafından örnekleme yöntemiyle ön denetim yapılır. Ön denetim, denetimin başladığıtarihten sonra kırkbeşgün içerisinde tamamlanır. Ön denetimler sonrasında, denetimler sırasında gerçeğe aykırıbeyan tespit edilip edilmediği, edilmişise kimlere ilişkin olduğu, bir yazıile il/ilçe müdürlüklerine bildirilir. İl/ilçe müdürlükleri kendilerine bildirilen ön denetim başlama tarihini takip eden kırkbeşgün sonraya rastlayan güne kadar, ön denetim yapan müfettişlerce kendilerine aksine bir bildirim yapılmamasıhâlinde, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesine engel bir durumun olmadığıanlaşılır. Ön denetim yapılan veya yapılmayan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön denetimin yanısıra mevzuatın öngördüğüher türlüdenetime de tâbidir.

(4) Ön denetim, örnekleme yöntemiyle belirlenecek il, ilçe, köy veya mahallelerde, çiftçilerin yapmışolduklarıbaşvurular üzerinden yapılır. Bu denetimler sırasında, çiftçilerin ÇKS’deki kayıt ettirdikleri bilgilerde gerçeğe aykırıbeyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi hâlinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suçduyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Müfettişler, gelen münferit şikâyet ve ihbarlarıayrıca değerlendirir.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Uygulamadan Yararlanamayacaklar

Uygulama dışında kalacak çiftçiler

MADDE 16 (1) Aşağıdaki çiftçiler mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamasından yararlanamaz:

a) 2012 yılıÇKS kaydıolmayanlar,

b) Bu Tebliğin 12 nci maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar,

c) Askılistelerinde isminin bulunmamasıdurumunda, askısüresi sonuna kadar hatalıkayıtların düzeltilmesi için yazılıbaşvuru yapmayanlar,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları.

Desteklemeye tabi olmayacak araziler

MADDE 17 (1) Aşağıdaki araziler mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamasıkapsamıdışındadır:

a) 2012 yılıÇKS kaydıyapılmayan araziler,

b) Üretim yılıiçerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılmamışolan boşaraziler,

c) Kadastro geçmemişbirimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylıtapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflıaraziler,

ç) Askılistelerinde toplam arazi miktarının hatalıolmasıdurumunda, askısüresi sonuna kadar hatalıkayıtların düzeltilmesi için yazılıbaşvurusu yapılmayan araziler,

d) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamışormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğütemsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler,

e) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflıolup da, mazot, gübre ve toprak analizi desteği askıişlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler,

f) Tespit komisyonlarıçalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağıile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından mazot, gübre ve toprak analizi desteği kapsamıdışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.

BEŞİNCİBÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Haksız ödemelerin geri alınmasıve hak mahrumiyeti

MADDE 18 (1) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıklarıbelgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğüyerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışıbelge düzenleyen ve kullananlar hakkında ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammıoranlarıdikkate alınarak hesaplanan kanunîfaizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Destekleme ödemelerinden, idarîhata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığıtespit edilen üreticiler, beşyıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 19 (1) Bu Tebliğ1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 (1) Bu Tebliğhükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanıyürütür.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

 

 
 

 

Paylaşım
Yazdır Yorumlar 0 Yorum
Diğer İlgili Başlıklar
14 Haziran 2013 Tarihli Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ 18-06-2013 tarihinde eklendi
08 Haziran 2013 Tarihli Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 10-06-2013 tarihinde eklendi
02 Haziran 2013 Tarihli Bitkisel Üretimde Biyolojik Ve/Veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği 03-06-2013 tarihinde eklendi
01 Haziran 2013 Tarihli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 03-06-2013 tarihinde eklendi
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği 30-05-2013 tarihinde eklendi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 29 Mayıs 2013 Tarihli Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği 30-05-2013 tarihinde eklendi
25 Mayıs 2013 Tarihli Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 27-05-2013 tarihinde eklendi
25 Mayıs 2013 Tarihli İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 27-05-2013 tarihinde eklendi
24 Mayıs 2013 Tarihli Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24-05-2013 tarihinde eklendi
18 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 23-05-2013 tarihinde eklendi
18 Mayıs 2013 Tarihli Expo 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği 20-05-2013 tarihinde eklendi
15 Mayıs 2013 Tarihli Patates Siğili Görülen Alanlarda Ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği 15-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 14-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği 14-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 14-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14-05-2013 tarihinde eklendi
13 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 13-05-2013 tarihinde eklendi
Yurt İçi Sertifikalı 10 Mayıs 2013 Tarihli Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 13-05-2013 tarihinde eklendi
08 Mayıs 2013 Tarihli Expo 2016 Antalya Ajansının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 08-05-2013 tarihinde eklendi
02 Mayıs 2013 Tarihli Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik 02-05-2013 tarihinde eklendi
Bilgi, görüş ve önerileriniz için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Tarım Özel
Genişletilmiş Bakanlık Koordinasyon Toplantısı
İspanya ile ortak proje başlatıldı
Anneye mis kokulu hediye
Kamu Spotları
Nitrat Kirliliği Kamu Spotu
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gıda Günü Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gıdalar Kamu Spotu
Süt Kamu Spotu
Su Ürünleri Kamu Spotu
Dünya Gıda Günü Kamu Spotu
Sağlıklı Mangal Kullanımı Kamu Spotu
Sağlıklı Bayramlar Kamu Spotu
Piliç Eti Kamu Spotu
Okul Sütü Kamu Spotu
Okul Kantini Gıda Yonetmeliği Kamu Spotu
Kurbanlık Hayvan Seçimi Kamu Spotu
Kurbanlık Hayvan Refahı Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonrası Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanması Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Güvenilir Gıda Kamu Spotu
Gıda İntoleransı Kamu Spotu
En Çok
Okunanlar İzlenenler
Tarım TV ® 2010 - 2015