TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
Eğitim Filmleri
Haberler
İletişim
15-06-2012 tarihinde, 10:41 saatinde eklendi
Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği
Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği


15 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28324

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında

Uygulama EsaslarıTebliği

(TEBLİĞNO: 2012/49)

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaçve kapsam

MADDE 1 (1) Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, üretimde sürekliliğin sağlanması, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılmasıve hayvan hastalıklarıyla mücadele için, anaçsığır, anaçmanda, anaçkoyun ve keçi, tiftik keçisi, ipekböceği, arılıkovan, polinasyon amaçlıbombus arısı, buzağı, çiğsüt, besilik erkek sığır, hayvan hastalıklarıtazminatı, hastalıklardan ari işletmeler ve programlıaşıuygulayıcılarının desteklenmesi amaçlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ, 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslarıkapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılıTarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/4/2012 tarihli 2012/3106 sayılıBakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Anaçkoyun-keçi: 1/9/2011 tarihinde ve öncesinde doğmuşdişi koyun ve keçiyi,

b) Anaçmanda: 1/1/2011 tarihinde ve öncesinde doğmuşdişi mandayı,

c) Anaçsığır: 1/1/2011 tarihinde ve öncesinde doğmuşdişi sığırı,

ç) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmişkovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığıBakanlık kayıt sistemini,

d) Arılıkovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arısıve üççerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılıçerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arıailesini,

e) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

f) Banka: T.C. Ziraat BankasıA.Ş. Genel Müdürlüğünü,

g) Banka şubesi: T.C. Ziraat BankasıA.Ş. Şube Müdürlüklerini,

ğ) E-ıslah: Bakanlık ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanını,

h) Etçi ırk: Et üretim amacıönde tutulan sığır ırklarını, (Charolais, Brangus, Belçika Mavisi (Belgian Blue), Chianina, Hereford, Limousin, Marchigiana, Piemontese, Aberdeen Angus ve Red Angus)

ı) GKGM: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

i) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıklarıyönünden ari olduğu onaylanan işletmeyi,

j) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

k) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren il/ilçe müdürlüğüveya yetkilendirilmişkurum veya kuruluştarafından düzenlenen, veri tabanından alınan imzalıve onaylıbelgeyi,

l) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

m) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

n) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığıveya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluşveya açık hava çiftliği durumundaki yerleri,

o) İşletme Tescil Belgesi: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığıveya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluşveya açık hava çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen belgeyi,

ö) Kesimhane: 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen KurallarıYönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça çalışma izni verilmişkesimhaneleri (resmi ve özel kombinalar veya mezbahaları),

p) KırmızıEt Kayıt Sistemi (KES): Üreticilerin kestirdiği hayvan, sattığıkırmızıet ve kendileri ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığıve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlık ile Türkiye KırmızıEt Üreticileri Merkez Birliği tarafından ortak tutulan kayıt sistemini,

r) Kombine ırk: Hem süt ve hem de et üretimi amacıyla yetiştiriciliği yapılan sığır ırklarını, (Brown Swiss, Montbeliarde, Simental)

s) Koyun-Keçi Bilgi Sistemi (KKBS): Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin koyun ve keçi türühayvanlarının kaydedildiği destekleme amaçlıbilgilerin bulunduğu veri tabanını,

ş) Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS): 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılıResmîGazete’de yayımlanan “Koyun ve Keçi TürüHayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği”hükümlerine göre koyun ve keçi türühayvanların kayıt altına alındığıveri tabanını,

t) Kültür ırkı: Verim özellikleri bakımından ıslah edilmişsığır ırklarını,

u) ÖrtüaltıKayıt Sistemi (ÖKS): 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılıResmîGazete’de yayımlanan ÖrtüaltıÜretiminin Kayıt Altına AlınmasıHakkında Yönetmelik çerçevesinde örtüaltıüreticilerin özlük bilgileri, ürün ve üretim alanıile üretim şekline ait bilgilerin kayıt edildiği veri tabanını,

ü) Resmi veteriner hekim: Bakanlıkça 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılıVeteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimi,

v) Serbest veteriner hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılıVeteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

y) Soğutulmuşçiğsüt: Sabit veya sabitlenmişsüt soğutma tanklarıüzerinden pazarlanan çiğsütleri,

z) Soy kütüğü: Yetiştirme ve verim kayıtlarıtutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,

aa) Soykütüğü-ÖnsoykütüğüSistemi: Bakanlık ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında e-ıslah veri tabanıile yürütülen sığır kayıt sistemini,

bb) Sütçüırk: Süt üretim amacıönde tutulan sığır ırklarını, (Avrupa Kırmızısıırkları, Jersey, KırmızıAlaca-Holstein, Siyah Alaca-Holstein)

cc) Süt Kayıt Sistemi (SKS): Üreticilerin sattığısüt ve kendileri ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığıve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlık ile süt üreticileri birliklerince ortak tutulan kayıt sistemini,

çç) Şirket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılıTürk Ticaret Kanununa göre kurulmuşşirketleri,

dd) Türkvet: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığıveri tabanını,

ee) Veteriner sağlık raporu: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Yurt İçinde CanlıHayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen ve sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmi veya yetkilendirilmişveteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

ff) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşlarıhariç, gerçek ve tüzel kişileri,

gg) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılıVeteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuşıslah amaçlıbirlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılıTarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuşüretici birliklerini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılıKooperatifler Kanununa göre kurulmuşhayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlıkooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağıkooperatifini,

ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Kaynak aktarımıve ödemeler

MADDE 4 (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasınımüteakip Banka aracılığıile ödenir.

Anaçsığır ve manda yetiştiriciliği desteklemeleri

MADDE 5 (1) Anaçsığır ve manda yetiştiriciliği yapan, 31/12/2012 tarihi itibariyle en az beşbaşanaçsığıra sahip, örgütlüyetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlıkooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, bu Tebliğin 3 üncümaddesinde belirtilen yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olmasıhalinde tek işletme olarak kabul edilir ve 200 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiriciler hariç, tam ödeme yapılır. Anaçmanda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde örgütlülük ve sayışartıaranmaz.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Anaçsığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/Üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst örgütleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

b) Anaçmanda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında yazılıolarak şahsen veya üyesi bulunduğu Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

c) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılıolarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanmasıistenir.

(3) İstenecek belgeler;

a) Anaçsığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi,

b) Anaçmanda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi.

(4) Desteklenecek anaçsığır ve mandalarda aranacak şartlar;

a) Anaçsığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına, anaçmandalarıise Türkvet veri tabanına 31/12/2012 tarihinde kayıtlıolmalıdır.

b) Anaçsığırlar kültür ırkıveya kültür ırkımelezi olmalıdır, işletmede bulunan anaçsığırların aynıırktan olma şartıaranmaz.

c) Anaçsığırlar, 1/11/2011 ile 31/12/2012 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama veya saf etçi ırklarda Bakanlıktan izin almıştabii tohumlama boğasıile tohumlama yapılmışve 15/2/2013 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmişolmalıdır. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

ç) Anaçsığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31/12/2012 tarihi itibariyle aynıişletmede kayıtlıve yaşıyor olmalıdır. Anaçsığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde, anaçmandaların ise Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletmeye geliştarihi 1/10/2012 tarihinden önce olmalıdır.

d) Anaçsığır desteklemesinde; işletmenin anaçsığır mevcudu ve hayvanların tanımlama bilgileri Türkvet ve e-ıslah, diğer bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

e) Soykütüğüfarkından faydalanacak yetiştirici, e-ıslah’ın soykütüğübölümüne 1/10/2012 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatınıDamızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıile yapmalı, 2012 yılında soy kütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ükadar işletmesinde süt ölçümüyapmalıve soykütüğüve döl kontrolüçalışmalarıile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu şartlarısağlamayan ve talimatlarıuygulamayan üretici ile soy kütüğüne 1/10/2012 tarihinden sonra üye olanlara soykütüğüiçin verilen fark ödenmez. Soykütüğüfaaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Saf etçi ırk anaçsığırlara soykütüğüfarkıödenmez.

f) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaçsığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2012 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

(5) İcmallerin hazırlanmasıöncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) Anaçsığır desteklemesinde gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.

b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

c) Anaçsığır desteklemesinde, e-ıslah veri tabanında, müracaatıolan yetiştiricinin ve örgütünün 15/1/2013 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar. Başvuruların e-ıslaha tanımlanmasıişlemi, gerektiğinde 15/2/2013 tarihine kadar uzatılabilir.

(6) Anaçsığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Türkvet veri tabanının 31/12/2012 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2012 ve 15/1/2013 tarihli verilerinden yararlanılarak, Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda HAYGEM tarafından icmal-1 (askılistesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2013 tarihine kadar yayınlanır. Yayınıtakiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askıbaşlangıçtarihi tatil gününe rastlarsa takip eden işgünüaskıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğüile üretici örgütütemsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanmasısağlanır. Askısüresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariçicmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin 15/2/2013 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.

c) İcmal-2’ler, e-ıslah veri tabanlarının 31/12/2012 ve 15/2/2013 tarihli verileri esas alınarak HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İlçelerden gelen onaylanmışicmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere Mart 2013 ayısonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Örgüt bazlıicmaller, aynızamanda, üyelerine bildirilmek üzere üretici örgütlerine de gönderilir.

(7) Anaçmanda destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Müracaatıolan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askılistesi) hazırlanır ve 15/1/2013 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askıbaşlangıçtarihi tatil gününe rastlarsa takip eden işgünüaskıya çıkarılır. Askıbilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askısüresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariçicmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 1/2/2013 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır.

c) İlçe müdürlüklerince icmal-1 ile itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde icmal-2 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.

ç) İlçelerden gelen onaylanmışicmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2013 Şubat ayısonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

(8) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri e-ıslah üzerinden yayınlanır.

(9) Hastalıklardan ari işletme ve 2012/3106 sayılıBakanlar Kurulu Kararının 4 üncümaddesi 14 üncüfıkrasıkapsamında halk elinde manda ıslahıdesteklemesinden faydalandırılan işletmeler bu desteklemeden faydalandırılmaz.

Buzağıdesteklemesi

MADDE 6 (1) BuzağıDesteklemesinden yararlanacak olanlar;

a) Soykütüğü-ÖnsoykütüğüSistemine kayıtlıanalardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlısaf kültür ırkıveya melezi sığırların aynıkültür ırkıboğanın spermasıyla suni tohumlanma sonucu doğmuşolmalıdır.

b) Soykütüğü-ÖnsoykütüğüSistemine kayıtlı, yerli ırk ve melezi sığırların etçi ırk boğa spermasıile suni tohumlanmasısonucu doğanlarıçevirme melezlemesi kapsamında olmak üzere, ırkına bakılmaksızın suni tohumlama sonucu doğmuşolmalıdır.

c) Soykütüğü-ÖnsoykütüğüSistemine kayıtlı, etçi ırk sığırlardan, aynıırktan suni tohumlama veya Bakanlıktan izin almıştabii tohumlama boğasıile tohumlanmasısonucu doğmuşolmalıdır.

ç) Tüm buzağılar 2012 yılıdoğumlu ve Türkvet’te kayıtlıolmalıdır.

d) Dişi buzağılara Brusella S-19 aşısıyapılmışve aşıbilgileri Türkvet’e kaydedilmişolmalıdır.

e) İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlanamaz.

f) Desteklemeden her buzağıbir kez faydalanır.

g) İkiz veya üçüz doğan her buzağıdesteklemeden faydalanır.

ğ) Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

h) Suni veya tabii tohumlama uygulaması, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ve ülkemizde yapılmışolmalıdır. Suni veya tabii tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kayıt edilmişolmasızorunludur.

ı) On dört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısıdesteklemeden faydalandırılmaz.

i) Türkvet ve e-ıslah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölüdoğum ve yavru atıklarıdesteklemeden faydalandırılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar desteklemeden faydalandırılır.

j) Buzağılarınızamanında küpeletip, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirmekten yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) Müracaat şekli, zamanı, yeri; desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden, soy kütüğüne kayıtlıolanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıile ön soy kütüğüne kayıtlıolanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2012 - 31/12/2012 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.

(3) İcmallerin hazırlanmasıöncesinde il/ilçe müdürlükleri, suni tohumlama, buzağıve desteklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanına zamanında kaydının yapılmasınısağlar. Desteklemeye müracaat eden yetiştiricinin 15/1/2013 tarihine kadar e-ıslah veri tabanında tanımlanmasınısağlar, gerektiğinde 15/2/2013 tarihine kadar uzatılabilir.

(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/1/2013 tarihli verilerinden, 20/1/2013 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatıolan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1 (askılistesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askıbilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askısüresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariçicmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

b) 15/2/2013 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’ta yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğütarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2013 Mart ayısonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

c) 1/7/2013 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2013 Temmuz ayının ilk haftasıtebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatıolan yetiştiriciler için icmal-2 deki buzağılar hariçolmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askılistesi) HAYGEM tarafından e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslahtan alınan listeler, on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askıbilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askısüresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariçicmal-3 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

ç) 1/8/2013 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’tan yayınlanan icmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-4 il müdürlüğütarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2013 Ağustos ayısonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) İcmaller, e-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arasıilişkilendirme ile alınır.

e) 1/8/2013 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar desteklemeden faydalandırılmaz.

(5) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri e-ıslah üzerinden yayınlanır.

Anaçkoyun ve keçi desteklemeleri

MADDE 7 (1) Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanlarıKoyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlıyetiştiriciler, anaçhayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılırlar.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Anaçkoyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte ekinde, hayvanlarının kulak numaralarılistesi bulunan dilekçe ile 1/9/2012 –15/10/2012 tarihleri arasında başvurur.

b) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 16/10/2012 ile 30/11/2012 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

c) Müracaatta eksiklikler bulunmasıhalinde, il/ilçe müdürlükleri birlikleri yazılıolarak uyararak on gün içerisinde tamamlanmasınıister.

ç) Hayvan kayıtları30/11/2012 tarihine kadar KKKS ve KKBS’ne kaydedilir.

(3) İstenecek belgeler;

a) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerince düzenlenmişekinde desteklemeden yararlanmak için müracaat eden üyelerinin isim listesi bulunan dilekçe ve CD/DVD’ye kayıtlıbirliğe üye yetiştiricilerin başvuruda vermişolduklarıhayvanlarının kulak numarasılistesi,

b) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi,

(4) Desteklenecek anaçkoyun-keçilerde aranacak şartlar;

a) Anaçkoyun-keçilerin aynıırktan olma şartıaranmaz.

b) Anaçkoyun-keçiler 30/11/2012 tarihinde en az 15 aylık yaşta olmalıdır.

c) Destekleme, il/ilçe müdürlüklerince işletme kontrollerinin yapıldığıtarihteki hayvan sayısıesas alınarak yapılır.

ç) Destekleme ödemesi anaçkoyun-keçinin 30/11/2012 tarihinde KKKS ve KKBS’de aynıişletmede kayıtlıolmasışartıyla bulunduğu işletmeye yapılır. Hayvanların, 30/11/2012 ile il/ilçe müdürlüğünün yapacağıyerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynıişletmede bulunmasızorunludur. Desteklemeye esas hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmişolduğu sayıdan fazla olamaz.

(5) İcmallerin hazırlanmasıöncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) Anaçkoyun keçi desteklemesinde; işletmenin anaçkoyun keçi mevcudu ve desteklemeye esas bilgileri KKKS ve KKBS’den alır ve gerekli kontrolleri yapar.

b) Hayvanların, işletmede bulunduğuna ilişkin bilgileri KKKS ve KKBS üzerinden ve kayıtlıolduklarıişletmede yerinde kontrol eder.

c) Müracaat listelerinde adıbulunan yetiştiricilerin sahip olduğu hayvanların KKBS üzerinden destekleme kaydının yapılmasınısağlar.

ç) İşletme kontrol ve denetimlerini tamamladıktan sonra sistemden aldıklarıicmal-1’leri askıya çıkarır, itirazlarıdeğerlendirir. İcmal-2, icmal-3 listelerini KKBS’den alarak hazırlar.

(6) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) KKBS veri tabanından yararlanılarak, bu Tebliğ’de yer alan kriterler doğrultusunda veri tabanından icmal-1 (askılistesi) yayınlanır ve aynıtarihte il/ilçe müdürlükleri tarafından kontrol edilerek on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Anaçkoyun ve keçilerin ölüm, kesim, satışile desteklemeye esas kayıtlarının KKKS ve KKBS veri tabanlarına işlenmesi için gerekli bilgilerin bildirilmesinden hayvan sahibi sorumludur.

c) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak işlenmesi, güncellenmesi ve işletmelerdeki tüm koyun-keçiler ile ilgili verilerin KKBS’ye girilmesinden birlikler sorumludur. Birliklerce, KKKS’de kaydedilmemişişletme ve hayvanlar için KKBS’de hiçbir işlem yapılamaz.

ç) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

d) Askıbaşlangıçtarihi tatil gününe rastlarsa takip eden işgünüaskıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğüile üretici örgütütemsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanmasısağlanır. Askısüresince herhangi bir itiraz olmaz ise doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

e) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM’ce belirlenir.

(7) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi;

a) Askısüresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan hâller hariç, icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

b) Askısüresinde icmal-1 için yapılan itirazlar, sürenin bitiminden itibaren en geçon gün içerisinde il/ilçe müdürlükleri tarafından değerlendirilerek KKKS ve KKBS üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak sonuçlandırılır.

(8) İcmallerin gönderilmesi;

a) KKBS’den alınan listeler icmal-2 şeklinde düzenlenip iki işgününde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve en geçiki işgünüiçinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

b) İlçelerden gelen onaylanmışicmal-2’ler, il müdürlükleri tarafından beşişgünüiçinde KKBS’den kontrol edilip icmal-3 şeklinde düzenlenerek onaylanır ve beşişgünüiçinde ödemeye esas olmak üzere HAYGEM’e gönderilir.

(9) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri KKBS üzerinden yayınlanır.

(10) Göçer yetiştiricilere ait hayvanların tespiti ve kontrolleri;

a) Göçer yetiştiriciler, bulunduklarıil/ilçe müdürlüklerinden alacaklarıhayvan sevklerine mahsus yurt içi veteriner sağlık raporu ile gittikleri yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek desteklemeye esas tespitlerinin yapılmasınısağlarlar.

b) Anaçkoyun-keçiler kayıtlıolduğu il sınırlarıdışında ise; 30/11/2012 tarihi ile icmal-1 askıtarihleri arasında;

- Göçer yetiştiricilerin, gittikleri yerlerdeki anaçkoyun ve keçilerin tespitini yapan il/ilçe müdürlükleri tespit tutanaklarınıve hayvanların sevk raporlarınıkayıtlıolduğu il/ilçe müdürlüklerine gönderir. Hayvan sevklerine dair Veteriner Sağlık Raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.

- Göçer yetiştiricilerin hayvanlarının kayıtlıolduğu il/ilçe müdürlükleri kendilerine ulaşan tespit tutanaklarınıKKKS ve KKBS sistemleri üzerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili işve işlemleri yerine getirir.

- Göçer yetiştiriciler, ikamet ettikleri ildeki il birliği dışındaki birliklere kayıt yaptıramazlar.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

MADDE 8 (1) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılmasıiçin üretmişolduklarıtiftiği, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılıTarım SatışKooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuşTiftik ve YapağıTarım SatışKooperatifleri Birliği (Tiftik Birlik) ve/veya Kooperatiflerine satan üreticilere destekleme primi ödenir.

(2) Tiftik ve YapağıTarım SatışKooperatifleri Birliğinin tiftik alımındaki görevleri ve yapacaklarıişlemler;

a) Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığıtüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açar.

b) Tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarınıönceden üreticilere duyuracak tedbirleri alır.

c) İl ve/veya ilçe müdürlüklerince bildirilen üreticilerin ürününüsatın alır.

ç) Yılıürünüolmasıkaydıyla kendisine getirilen tiftik ürününün tamamını, birliğin ürün alım talimatıile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.

d) Kooperatifler ve/veya Birlikçe, alınan ürünler için, üreticinin açık kimliğini belirten bir "müstahsil makbuzu" düzenlenir ve bir nüshasıüreticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak tiftik keçisi sayısı, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler, vergi numarasıve üreticinin net alacağıtutar ile destek ödemesi tutarlarıgösterilir. Müstahsil makbuzu nüshasının üretici tarafından beşyıl saklanmasızorunludur.

e) Müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak "alım bordrolarına" geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshasıyetkililerin isim ve imzalarınıhavi ve haftalık olarak, hazırlanır kooperatifler ve/veya Birliklere teslim edilir.

(3) Müracaat yeri ve şekli;

a) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığıyerlerde üreticiler, kooperatifler ve/veya birliklerine dilekçe ile müracaat ederler.

b) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığıyerlerde il ve/veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat ederler. İl ve/veya ilçe müdürlükleri bu müracaatlarıen yakın kooperatife veya birliğe bildirir.

(4) Ödeme icmallerinin hazırlanması;

a) Kooperatifler ve/veya birlik aracılığıile ödenecek olan desteklemeye esas olan icmaller ile üreticinin hesabına ödenecek icmaller ayrıayrıTiftik ve YapağıTarım SatışKooperatifleri Birliği tarafından hazırlanır.

b) Yılıiçinde Bakanlar Kurulu Kararıile belirlenen destekleme birim fiyatıüzerinden tüm kooperatiflerin ve üreticilerin ayrıayrıgösterildiği Hak Edişicmali düzenler.

c) Tiftik ve YapağıTarım SatışKooperatifleri Birliği "Tiftik Desteklemeleri Hak EdişBelgesini" düzenler. Düzenlenen listeyi 2012 Temmuz ayısonuna kadar il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğünce kontrolleri yapılan listeler onaylanarak 2012 Ağustos ayısonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

ç) HAYGEM icmallerde bildirilen destekleme tutarını, tiftik alımınıgerçekleştiren kooperatife ve/veya birliğe, kooperatif ve/veya birlik dışında icmal listesinde yer alan üreticiye ödenmek üzere, Banka’ya gönderir.

d) Kooperatifler ve/veya birlikler, destekleme ödemelerini hak sahiplerine yedi gün içerisinde müstahsil makbuzu, çeki ve tesellüm makbuzu belgelerine istinaden yapar.

Çiğsüt üretiminin desteklemesi

MADDE 9 (1) Çiğsüt primi, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılıResmîGazete’de yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine fatura ve/veya müstahsil makbuzlarıkarşılığında satan, bu Tebliğin 3 üncümaddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamışbir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, SKS veri tabanına kaydettirmek şartıyla, aylar bazında hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda, koyun ve keçi sütüile inek sütüiçin soğutulmuşsüte farklıolmak üzere beher litre için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıile süt üretici birliklerinin kurulu olduğu ve SKS’ye veri girişi için yetkilendirildiği yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

b) Satılan çiğsüte ait fatura veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en geçson işgününe kadar üyelerinin icmal-1’ini hazırlayacak olan süt üretici birliklerine veya üyelerinin icmale esas tablosunu hazırlayacak olan kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birliklerine teslim edilir.

c) Kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birlikleri, kendilerine teslim edilen belgeleri, icmal-1’e esas tablolarıve eklerini, takip eden ayın beşinci işgünüsonuna kadar SKS’ye veri girişi yetkisi bulunan süt üretici birliklerine, olmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine teslim ederler.

ç) 1/1/2012 ile 31/3/2012 tarihleri arasında satılan çiğsütlere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğ’in yayım tarihinden itibaren 7 işgünüiçerisinde teslim edilir.

(3) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlükleri veya süt üretici birliklerince üretici örgütlerinden istenilecek belgeler;

a) Üretici örgütünce düzenlenmişüye listesi,

b) SKS veri tabanıüzerinden yayımlanan ve üretici örgütünce düzenlenen ÇiğSüt Destekleme İcmaline Esas Tablo,

c) Satılan süt miktarılitre olarak düzenlenmişfatura ve/veya müstahsil makbuzları.

(4) Destekleme icmallerinin hazırlanmasıdöneminde uyulacak esaslar;

a) Yürürlükteki mevzuata uygun, aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya faturaların asıllarıveya nüshalarıdestekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bunların, fotokopileri veya onaylısuretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda süt teşvik kod numarasıveya işletme onay belge numarası, süt işleme tesisinin adı, adresi, üreticinin adıve soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, miktarı(litre olarak), litre fiyatıve tutarıile soğutma tankıüzerinden pazarlanmışise “soğutulmuşçiğsüt”ibaresi, süt işleme tesisi yetkilisinin imzasıve kaşesi, belgenin arka yüzünde ise süt soğutma tankısahibi, sorumlusu veya yetkilisince onaylanmış“süt soğutma tankıkod numarası”bulunmalıdır.

b) “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik”kapsamındaki süt işleme tesisleri ile ilgili bilgilerin SKS’ye girilmesi ve güncellenmesinden, kayıt ve onay işlemlerini yürüten il müdürlükleri sorumludur.

c) Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlığın uygun görüşüile üye birliklere SKS’ye veri girişyetkisi vermeye yetkilidir. SKS’ye veri girişi yetkisi için Bakanlıkça uygun görülen birlikler, SKS üzerinden yayınlanır.

(5) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

a) Veri girişyetkisi almışsüt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde; üreticilerin icmal-1’e esas tablolarıörgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye girilmesi için yetkilendirilmişsüt üretici birliklerine gönderilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye girişleri bu birliklerce yapılır.

b) Veri girişyetkisi almışsüt üretici birliklerinin bulunmadığıyerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tablolarıörgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye girilmesi için il/ilçe müdürlüklerine gönderilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.

c) SKS’ye süt girişlerinin, üreticilerin üretimde bulunduklarıilçeden yapılmasıesastır.

ç) İl merkezinde kurulan süt üreticileri birlikleri, yetkilendirilmediği ilçelerde sadece üyelerinin veri girişini yapar.

(6) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesi;

a) Süt icmallerinin incelenmesinde; üreticilere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzlarının uygunluğu, bunların SKS veri tabanına doğru girilip girilmediği, hayvan sayısıile satılan süt miktarının uyumlu olup olmadığı, süt soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde kullanılıp kullanılmadığıdikkate alınır. Uygun olmayan hatalıbelgeler, girişler ve hayvan sayısıile süt miktarında uyumsuzluk olanlar ile soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde pazarlanan sütler icmal listesinden çıkartılır.

b) İnceleme sonrasında fatura ve/veya müstahsil makbuzları, yazıile icmal-1’i veya icmale esas tabloyu hazırlayan örgüte iade edilir.

(7) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

a) Aylar bazında SKS veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri girişdönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere SKS veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.

b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.

c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğüile üretici örgütütemsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanmasısağlanır.

ç) Askısüresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Askısüresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüğünce değerlendirilir.

(8) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;

a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmişicmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

b) İlçelerden gelen onaylanmışicmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve SKS veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen icmal-3 listeleri onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile SKS’den alınan icmal-3 listelerinin uyumlu olmasınıkontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmişicmal-2 listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında SKS’den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili üretici örgütlerine gönderilir.

(9) Diğer hususlar;

a) Süt soğutma tanklarının standartlara uygunluğunun tespiti il/ilçe müdürlüklerince yapılarak SKS veri tabanına girişi sağlanır.

b) Süt soğutma tanklarının çalıştırılıp çalıştırmadığıil/ilçe Müdürlüklerince kontrol edilerek çalıştırılmadığıtespit edilen süt soğutma tanklarıüzerinden pazarlanan sütler soğutulmuşolarak değerlendirilmeyecektir.

c) Çiğsütün; üretici örgütleri veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip olduklarıTürk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklarıüzerinden pazarlanmasıdurumunda, üretici adına düzenlenmişmüstahsil makbuzlarıile süt işleme tesisleri adına düzenlenmişfaturaların uyumlu olmasızorunludur.

ç) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

d) Bu Tebliğ’de yer alan icmallerin ve diğer eklerin örnekleri SKS üzerinden yayınlanır.

e) İl/ilçe müdürlükleri ve süt üretici birlikleri, çiğsüt desteği için gerekli belgelerle yapılan başvurularızamanında sisteme girmekle sorumludur.

f) SKS’de görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuyla ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.

g) Birden çok örgüte üyeliği bulunan üreticinin işve işlemleri, fatura ve/veya müstahsil makbuzunu teslim ettiği örgüt üzerinden yapılır.

ğ) Çiğsüt desteklemesi ve SKS ile ilgili olarak yapılacak çalışmaların esaslarıHAYGEM tarafından belirlenir.

h) 2012 yılıiçin başvuru şartlarınıyerine getirmişve il/ilçe müdürlüklerince uygun bulunmasına rağmen destekleme alamayan üreticiler için tüm ödemeler tamamlandıktan sonra ek icmal düzenlenerek ödeme yapılabilir.

Arılıkovan desteklemesi

MADDE 10 (1) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılıkovana sahip asıl birlik üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde arılıkovan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Destekleme ödemesinden yararlanacak arıcı, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 11/6/2012-20/7/2012 tarihleri arasında aşağıdaki belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu birlik aracılığıile başvuruda bulunur;

a) Dilekçe (Ek-1),

b) Arıcıkayıtlıolduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise ArıKonaklama Belgesi ve Veteriner Sağlık Raporu.

(3) Desteklemeden faydalanacak arıcının, işletmesinin Türkvet’e kayıtlıolduğu ilde kurulmuşbirlik üyesi olmasızorunludur. Ancak, kayıtlıolduğu ilde kurulmuşherhangi bir birlik olmamasıdurumunda arıcının komşu ildeki birliğe kayıt olmasıgerekmektedir.

(4) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini 11/6/2012-12/10/2012 tarihleri arasında arılıkta inceleyerek Arılık ve ArılıKovan Tespit Tutanağını(Ek-2) düzenler. Dilekçede (Ek-1) beyan edilen arılıkovan sayısınıgeçmemek üzere, arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısıüzerinden değerlendirme yapılır. Bağlıbulunduğu ili dışında başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi 21/9/2012’dir. İl/ilçe müdürlükleri, gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerinin (dilekçe, Arılık ve ArılıKovan Tespit Tutanağı, ArıKonaklama Belgesi ve Yurt içi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu) asıllarıveya onaylısuretlerini üreticinin işletmesinin kayıtlıolduğu il/ilçe müdürlüğüne 5/10/2012 tarihine kadar gönderir.

(5) İl sistem sorumlusu tarafından AKS’den ilçeler bazında alınacak ArılıKovan Hak Edişİcmalleri (Ek-3) kontrol amacıve askıiçin ilgili ilçe müdürlüklerine en geç24/10/2012 tarihine kadar gönderilir.

(6) AKS'de birliklere göre düzenlenen ArılıKovan Hak Edişİcmalleri 5/11/2012 - 16/11/2012 tarihleri arasında on işgünüsüre ile arıcının kayıtlıolduğu il/ilçe müdürlükleri ve bilgi amaçlıolarak birliklerde askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince alınır. Askısüresi bitiminde 19/11/2012-23/11/2012 tarihleri arasında 5 işgününde itirazlar değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askısüresince herhangi bir itiraz olmaz ise, Ek-3’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(7) İlçe müdürlükleri tarafından askısonrasıonaylanan ArılıKovan Hak Edişİcmalleri 28/11/2012 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

(8) İl müdürlüğünce AKS’den alınan ArılıKovan Destekleme İcmalinin (Ek-4) onaylıbir sureti 7/12/2012 tarihine kadar HAYGEM'e ve excel formatında elektronik ortamda [email protected] adresine gönderilir.

Bombus arısıkullanımıdesteklemesi

MADDE 11 (1) Seralarda polinasyon amaçlıbombus arısıkullanan üreticilere yapılacak destekleme aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

a) 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılıResmîGazete’de yayımlanan ÖrtüaltıÜretiminin Kayıt Altına AlınmasıHakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında ÖrtüaltıKayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlıüreticilere, Bakanlıkça bombus arısıüretim izni verilmişişletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlıbombus arıkolonisi satın alarak kullanmalarıhalinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılır.

b) 2012 yılıiçerisinde seralarda bombus arısıkullanan ve 31/12/2012 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-5) ve koloni alımınıbelgeleyen fatura ile başvuruda bulunan sera üreticileri desteklemeden faydalandırılır.

c) ÖKS’deki “Bombus ArısıDestekleme”bölümüne il/ilçe müdürlükleri tarafından fatura bilgileri kaydedilir.

ç) Desteklemeye esas Bombus arısıkoloni veri girişleri, ÖKS il/ilçe veri girişelemanlarıtarafından sisteme 1/2/2013 tarihine kadar kaydedilir.

d) ÖKS'den alınan İcmal-1 listeleri 4/2/2013-15/2/2013 tarihleri arasında on işgünüsüre ile askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince alınıp değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askısüresince herhangi bir itiraz olmaz ise, İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

e) İlçe müdürlükleri ÖKS’den aldıklarıİcmal-1’i (Ek-6) onaylayarak 22/2/2013 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderir.

f) İcmal-1 listeleri il müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra ÖKS’den alınacak İcmal-2 (Ek-7) listeleri onaylanarak 29/2/2013 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

g) Yılıiçerisinde bir dekar sera alanıiçin iki koloniden fazlasına ödeme yapılmaz.

ğ) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan bombus arıkolonisi üreticisinin, üretim, ithalat ve ihracat izinleri Bakanlıkça iptal edilir.

h) Aynıkişi ve/veya kuruluşa ait işletmeler arasında yapılacak alım ve satım işlemleri için destekleme ödemesi yapılmaz.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi

MADDE 12 (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılmasıiçin yaşipekböceği kozasıüreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım SatışKooperatifleri Birliği (Kozabirlik)'ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaşipekböceği kozasınıKozabirlik'e ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılır.

(2) Bursa Koza Tarım SatışKooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaşipekböceği kozasıüreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri için yapılacak destekleme ödemeleri ve tohum dağıtım esasları:

a) İpekböceği tohumunun temini ve dağıtımıKozabirlik tarafından yapılır.

b) Üreticiler ipekböceği tohumu talebini, il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflere bildirir.

c) İl/ilçe müdürlükleri veya kooperatifler hazırladıklarıtalep listelerini Kozabirliğe gönderir.

ç) Kozabirlik; il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflerce bildirilen talepleri önceki yıllardaki üretim miktarlarınıda dikkate alarak kendi ürettiği tohum miktarına uygun olmak kaydıyla sıraya koyar, tohum dağıtım listelerini (Ek-8) düzenler ve dağıtımıgerçekleştirir.

d) Kozabirlik, ipekböceği tohumu için üretim yılıiçinde, kutu başına destekleme birim fiyatıüzerinden, dağıtım listelerinde yer alan tüm kooperatiflerin ayrıayrıgösterildiği, İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak EdişBelgesini (Ek-9) düzenler ve yazıekinde il müdürlüğüne gönderir.

e) İl müdürlüğüİpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak EdişBelgesini onaylar ve HAYGEM’e gönderir.

f) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, ipekböceği tohumu dağıtımınıgerçekleştiren, Kozabirliğe ödenmek üzere Bankaya gönderilir.

(3) Ürünlerini Bursa Koza Tarım SatışKooperatifleri Birliği (Kozabirlik) ve/veya kooperatiflerine satan yaşkoza üreticilerine yapılacak destekleme ödemeleri uygulama usul ve esasları:

a) ÜrününüKozabirlik veya kooperatiflerine satan üreticiler desteklemeden faydalanır.

b) Yaşkoza destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticiler bu talebini bir dilekçe ile ilgili kooperatife bildirir.

c) Kooperatifler, alınacak yaşkozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile uyumlu olup olmadığınıkontrol eder ve aldıklarıürün için, üretim yılıiçinde destekleme birim fiyatıüzerinden, müstahsil makbuzu düzenler ve bir nüshasınıüreticiye verir.

ç) Kooperatifler alınan ürün için, her üreticinin ayrıayrıgösterildiği alım tarihi, ürün cinsi, miktarı, fiyatı, toplam tutarıve makbuz no, vb. detay bilgileri içeren Ürün Alım Bordrosu (Ek-10) düzenler ve onaylıbir nüshasınıhak edişdüzenlenmek üzere Kooperatifin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yazıekinde gönderir.

d) İl/ilçe müdürlüğüYaşKoza Desteklemesi Hak EdişBelgesi (Ek-11) icmallerini düzenler ve HAYGEM’e gönderir.

e) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, yaşkoza alımınıgerçekleştiren kooperatife ödenmek üzere, Bankaya gönderilir.

f) Kooperatifler destekleme ödemesini hak sahiplerine herhangi bir ad altında kesinti yapmadan yedi gün içerisinde yapar.

(4) Kozabirlik, yaşipekböceği kozasıyetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler kanalıyla, kooperatiflerin bulunmadığıyerlerde ise açacağıgeçici alım yerleri aracılığıile içinde bulunulan yılın ürünüve dağıtılan tohumla uyumlu olmasıkaydıyla kendisine getirilen yaşipekböceği kozasının tamamını, Kozabirliğin ürün alım talimatıile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla yükümlüolduğu gibi, destekleme ödemeleri ve ücretsiz ipekböceği tohumu dağıtımıuygulama esaslarınıönceden üreticilere duyurmakla yetkili olup, destekleme ödemelerine esas olacak tüm belgelerin istenmesi halinde ibraz edilmesinden, düzenlenmesinden ve teyidinden sorumludur ve beşyıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.

Besilik erkek sığır desteklemesi

MADDE 13 (1) Kesim tarihinden itibaren, besi süresinin son 90 gününümüracaatçının işletmesinde tamamlamış, Türkvet’e kayıtlıerkek sığırlarını(manda dahil), Bakanlıktan çalışma izni almışkesimhanelerde kestiren üreticilere, KES veri tabanına kaydettirmek şartıyla, belirlenen dönemlerde hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat şartları, yeri, şekli ve zamanı;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden; yıllık beşbaştan fazla sayıda destekleme şartlarınıkarşılayan erkek sığır kestirenler kırmızıet üretici birliklerinin kurulu olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde ve yıllık en fazla beşbaşkesim yaptıranlar il/ilçe müdürlüklerine, ekinde 3 üncüfıkrada belirtilen belgeler bulunan dilekçe ile müracaat eder. Son başvuru tarihi; 2012 yılının ilk 6 aylık döneminde kesilen erkek sığırlar için 31/7/2012, 2012 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki kesimler için ise 31/1/2013 günüdür.

b) 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre küpelenen ve Türkvette ilk tanımlandığıişletmede iken kestirilen erkek sığırlarda; 90 günlük besi süresi olarak sığırın Türkvet sistemine kayıt tarihi ile kesim tarihi arasındaki süre esas alınır.

c) 25/11/2011 tarihli ve 2011/2489 sayılıBakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan TazminatlıHayvan Hastalıklarıve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre mecburi kesime sevk edilmişerkek sığırlar ile kesim sonrasımuayenesinde karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar desteklemeden yararlanamaz.

ç) Kırmızıet üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde desteklemeden yararlanmak için, yıllık beşbaştan fazla sayıda destekleme şartlarınıkarşılayan erkek sığır kesimi yaptıranlarda bu birliklere üyelik şartıaranır. Yıl içinde beşve altındaki sayıda kesim yapan üretici, birliğe üye olmasa da il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla desteklemeden yararlandırılır.

(3) Üreticiden istenen belgeler;

a) Dilekçe,

b) Aşağıdaki belgelerden biri;

- Mezbaha kesim ücreti faturasının aslı,

- Kesilecek sığırın veya bunun karkasının alım satımına dair ilçe mal müdürlüğüveya il vergi dairesi onaylıfatura dip koçanıfotokopisi,

- Müstahsil makbuzunun aslı,

c) İşletme Tescil Belgesi,

ç) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağıyere göre, Veteriner Sağlık Raporu,

d) Kesimi yapılan hayvanların Türkvet kayıtlarından düşümünügösteren belge,

e) Kesimhane resmi veteriner hekimince onaylanmışkesim cetveli.

(4) İcmal döneminde kırmızıet üreticileri birliği bulunan yerlerde il/ilçe müdürlüklerince birliklerden istenecek belgeler;

a) Kırmızıet üretici birliğince düzenlenmişekinde üye listesi bulunan dilekçe,

b) Kırmızıet üretici birliğince KES veri tabanından alınan İcmal-1,

c) Merkez birliğine üye olduğuna dair belge,

ç) 3 üncüfıkrada belirtilen belgeler.

(5) Başvuruların sisteme kaydında uyulacak esaslar;

a) Destekleme için yapılan aylık müracaatlar 15 gün içinde il müdürlüğü/ilçe müdürlüğü/kırmızıet üretici birliklerince sisteme girilir.

b) Destekleme için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılıVergi Usul Kanununa uygun şekilde düzenlenmişfatura ve/veya müstahsil makbuzu esas alınır. Fatura ve/veya müstahsil makbuzu ekinde, kesimhane tarafından düzenlenen kesim cetveli bulunur. Kesim cetvelinde tesisin adı, adresi, kesimhane yetkilisinin imzasıve kaşesi, hayvan kulak numarası, karkas ağırlığı(kg olarak), üreticinin adıve soyadı, adresi ve kesilen hayvan sayısı(başolarak) bulunmalıdır. Ayrıca kesim cetvelleri ile fatura/müstahsil makbuzlarıuyumlu olmalıdır.

c) Kesimhanelerin, ruhsat tarih ve numaraları, kapasiteleri ve adresleri ile ilgili bilgilerinin KES veri tabanına girilmesi ve güncellenmesinden il müdürlükleri sorumludur.

ç) Türkiye KırmızıEt Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlıktan uygun görüşalmak koşulu ile üye birliklerine KES veri tabanına veri girişi için yetki verebilir. Veri girişi yetkisi alan birlikler, KES veri tabanıüzerinden yayınlanır.

(6) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

a) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

b) Veri girişyetkisi almışkırmızıet üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde, üyelerinin icmal-1’e esas tablolarıbu birliklerce, bulunmayan yerlerde ve yıllık en fazla beşbaşkesim yaptıran yetiştiricilerin icmal-1’e esas tablolarıil/ilçe müdürlüklerince hazırlanır.

c) KES veri tabanına veri girişlerinin, üreticilerin üretimde bulunduklarıilçeden yapılmasıesastır.

ç) Kuruluşu il genelini kapsayan kırmızıet üretici birlikleri, merkez birliğince yetkilendirildikleri ilçelerde veri girişini yapabilir. Yetkilendirilmediği ilçelerde üyesinin bulunmasıhalinde bu üyelerinin icmale esas olan tablolarınıhazırlayarak veri girişi için il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

(7) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince kontrolü;

a) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu ile hayvan pasaportu aynıisme düzenlenmişolmalıdır,

b) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu usulüne göre düzenlenmeli ve KES veri tabanına kaydedilmelidir,

c) Hayvan sayısıve karkas miktarıuyumlu olmalıdır,

ç) Kesilen sığırların, kesildiği tarihten itibaren besi süresinin son 90 gününüTürkvet kayıtlarına göre müracaatçının işletmesinde tamamlamışolmalıdır,

d) Karkas ağırlığıen az 190 kg olmalıdır,

e) Kesilen hayvanların Türkvet kayıtlarından düşümüyapılmalıdır,

f) Eksik ve hatalıbelgeler ile yapılan girişler ve hayvan sayısıile karkas miktarında uyumsuzluk olan müracaatlar icmal listesinden çıkartılır,

g) İnceleme sonrasında fatura ve/veya müstahsil makbuzları, yazıile icmal-1’i hazırlayan kırmızıet üretici birliğine iade edilir.

(8) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

a) Aylar bazında KES veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri girişdönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.

b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.

c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğüile üretici örgütütemsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanmasısağlanır.

ç) Askısüresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Askısüresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il ve ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(9) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;

a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmişicmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

b) İlçelerden gelen onaylanmışİcmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve KES veri tabanında ödemeye esas olan İcmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen İcmal-3 listeleri onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

c) HAYGEM, gelen İcmal-3 listeleri ile KES’den alınan İcmal-3 listelerinin uyumlu olmasınıkontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmişİcmal-2 listeleri, il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili kırmızıet üretici birliğine gönderilir.

(10) Diğer hususlar;

a) Besilik erkek sığır desteklemeleri ile ilgili icmallerin ve diğer eklerin örnekleri ile desteklemeye ilişkin duyurular KES veri tabanıüzerinden yayınlanır.

b) İl/ilçe müdürlükleri ve kırmızıet üretici birlikleri, yapılan destekleme başvurularınızamanında KES veri tabanına girmekle sorumludur.

c) KES veri tabanında görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye KırmızıEt Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuyla ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye KırmızıEt Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.

ç) 2012 yılıiçin başvuru şartlarınıyerine getirmişve il/ilçe müdürlüklerince uygun bulunmasına rağmen destekleme alamayan üreticiler için tüm ödemeler tamamlandıktan sonra ek icmal düzenlenerek ödeme yapılabilir.

Hayvan hastalığıtazminatıdesteklemeleri

MADDE 14 (1) 5996 sayılıVeteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiştazminatlıhastalıkların tespit edilmesi sonucu, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmişveteriner hekim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar ile mezbahalarda tespit edilen tazminatlıhastalık nedeniyle imha edilen hayvanların bedelleri, hayvan sahiplerine hayvan hastalığıtazminatıdesteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Sığır tüberkülozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlara tüberkülin uygulamasıyapılır. Tüberkülin Teamül Cetveli 3 nüsha halinde tanzim edilir ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürünce imzalanıp onaylanır. Sığır tüberkülozu yönünden müspet sığırların kıymet takdirleri yapılarak, şarta tabi kesimleri ya da itlafıgerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatasıtanzim edilir.

b) Mezbahada kesim sonrasısığır tüberkülozu tespit edildiğinde, mezbahanın bulunduğu mahalde il/ilçe müdürlüğünde görevli resmi veteriner hekim hastalık raporu düzenler. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği’ne göre karkas bedeli üzerinden kıymet takdirleri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatasıtanzim edilir.

c) Sığır brusellozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsümüdürlüğünce bakteriyolojik olarak sığır brusellozu hastalığıtespit edildiğinde kıymet takdirleri yapılarak, itlafıveya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatasıtanzim edilir.

ç) Ruam hastalığında; resmi veteriner hekim tarafından uygulanan Mallein testi sonucunda veya Bakanlık enstitümüdürlüğünce yapılan bakteriyolojik ve serolojik muayenede Ruam hastalığıtespit edildiğinde, hasta hayvanlar kıymet takdirleri yapılarak itlaf edilir. Mallein uygulamasına yönelik olarak Bakanlığın belirlediği esaslar çerçevesinde 3 nüsha Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürünce imzalanıp mühürlenerek tasdiklenir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatasıtanzim edilir.

d) Koyun keçi brusellozu hastalığında; işletmede bulunan küçükbaşhayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsümüdürlüğünce bakteriyolojik olarak koyun keçi brusellozu hastalığıtespit edildiğinde, kıymet takdirleri yapılarak, itlafıveya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatasıtanzim edilir.

e) Afrika at vebasıve sığır vebasıhastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsümüdürlüğünce afrika at vebasıveya sığır vebasıhastalığıtespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde kıymet takdirleri yapılarak itlaf edilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatasıtanzim edilir.

f) Kuşgribi hastalığında; hastalıktan şüphe edilmesi sebebiyle veya laboratuvarda hastalığın varlığıtespit edildiğinde öldürülen hayvanların kıymet takdirleri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatasıtanzim edilir.

g) Yalancıtavuk vebası(newcastle hastalığı) hastalığında, laboratuvar muayenesi sonunda hastalık tespit edilen hayvanların ait olduğu işletmede öldürülen hayvanların kıymet takdirleri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatasıtanzim edilir.

ğ) Kuduz hastalığında, Bakanlık enstitümüdürlüğünce kuduz hastalığıtespit edilen sığır, koyun ve keçiler ile hastalık çıkan hayvancılık işletmesinde bulunan ve hastalıktan şüpheli olarak öldürülen sığır, koyun ve keçilerin kıymet takdirleri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatasıtanzim edilir.

h) Şap hastalığında, Bakanlıkça her yıl tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde, hastalığın açık belirtisini göstermesi veya laboratuvarlarca hastalığın varlığıve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya kestirilen hayvanların kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatasıtanzim edilir.

(2) Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile bunların imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden, hayvan sahiplerine hayvan hastalığıtazminatıdesteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Ruam, sığır vebası, at vebası, kuşgribi, yalancıtavuk vebası(newcastle hastalığı) hastalıklarınedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatasıtanzim edilir.

b) Şap, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu hastalıklarında süt hariç, imha edilen diğer hayvansal ürünlerin yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatasıtanzim edilir.

c) Kuduz hastalığında, imha edilen yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatasıtanzim edilir.

ç) Kuduz hastalığında, hayvanların sahipleri öldürülmelerine rıza göstermez ise karantina süresi içerisinde elde edilecek hayvansal ürünler imha edilir ve tazminat ödenmez.

(3) İhbarımecburi bir hastalığa karşıkoruma sağlamak amacıyla, resmîveteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcısağlık personeli ile yetkilendirilmişveteriner hekim tarafından yapılan aşıve serum uygulamasınedeniyle öldüğüveya ölüm öncesi kesime tabi tutulduğu resmîveteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatasıtanzim edilir.

(4) Düzenlenen Tazminat Mazbatasıçerçevesinde, Hayvan HastalıklarıTazminat Desteği Hak EdişBelgesi (Ek-12) iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshasıTazminat Mazbatasıve ekleri ile birlikte GKGM’ne gönderilir, bir nüshasıda il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(5) İlgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan hayvan hastalığıtazminat desteği ödemesi yapılır.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hayvanlar için, sahipleri tarafından hasta olduklarıBakanlıkça belirlenen usullere göre bildirilmeyen veya hastalıklıolduklarıbilinerek satın alınmışolanlar ile Bakanlıkça belirlenen belgeler bulunmaksızın sevk olunan veya resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için, ihbarızorunlu hastalıklara karşıyapılan aşı, serum, ilaçuygulamalarınedeniyle oluşan verim kayıplarıiçin ve ihbarızorunlu hastalık çıkışının Bakanlık tarafından açıklanmasıve aşılama, ilaçlama veya test uygulanmasına karar verildiği halde, hayvanlarına bu uygulamalarıyaptırmayan hayvan sahiplerine tazminat ödenmez.

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri

MADDE 15 (1) “Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası”na sahip olan süt sığırıişletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altıay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dâhilinde hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 201-500 başarasıiçin % 50’si, 501 başve üzeri için ise % 25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

a) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağıdüzenlenir. (Ek-13)

b) İşletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmişve veri tabanına kayıt edilmişolmalıdır.

c) Bakanlık tarafından yılıiçinde uygulanan programlışap aşılarıyaptırılmışolmalıdır.

ç) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrıbir ünite bulunmalıdır.

d) Hayvan hastalık ve zararlılarıile mücadele kapsamında, işletmedeki hayvanlarda kullanılan ilaç, aşıve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, kayıt defterine işlenmişolması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulmasıve bu kayıtların il/ilçe müdürlüklerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.

e) İşletmede bulunan sığırlar, 2/4/2009 tarihli ve 27188 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliği ve 3/4/2009 tarihli ve 27189 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıklarıyönünden il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il müdürlüklerince Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasıdüzenlenir.

f) Hastalıktan ari işletmelere verilecek sertifikanın geçerlilik süresi her bir hastalık için ariliğin belirlendiği tarihten itibaren bir yıl olup, süre bitiminden önce hayvanlar tekrar teste tabi tutulur. İşletmenin arilik statüsünün devam etmesi için işletmede bulunan hayvanların ilgili yönetmeliklere göre yılda en az bir kez teste tabi tutulmasıgereklidir. İki test arasında bir yıldan fazla süre geçtiğinde, işletmenin ariliğinin devamıiçin bir test yerine, her iki hastalık için yeniden yönetmelikte belirtilen aralıklarla ikişer test yapılacaktır.

g) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının il/ilçe müdürlüklerince tespiti ve kontrolüyapılır.

ğ) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, işletme desteklemeden yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmışise, destekleme ödemesi iptal edilir. Tebliğin ilgili hükmügereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir ve ari işletme sertifikasıgeri alınır.

h) Destekleme ödemesine esas Hak EdişBelgesi iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshasıHastalıktan Ari İşletme Sertifikasıile birlikte GKGM’ne, bir nüshasıda il/ilçe müdürlüğünde, tüberkülin teamül cetvelleri ve brusella laboratuvar raporlarıile birlikte muhafaza edilir.

ı) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2012 tarihine kadar işletmeye doğum yoluyla katılan hayvanlar için 31/12/2012 tarihi itibarıyla iki nüsha ek Hak EdişBelgesi tanzim edilir ve bir nüshasıGKGM’ne gönderilir, bir nüshasıda mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranıbirinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek Hak EdişBelgesi doğum yoluyla katılan, 31/12/2012 tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir. Doğum yoluyla katılan erkek hayvanlardan bu tarihte altıaylık yaşın üzerinde olanlar destekleme kapsamıdışındadır.

i) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2012 tarihine kadar işletmeye karantina ve gözetim altında tutulup, sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu testleri yapılarak, ari olduğu tespit edildikten sonra katılan hayvanlar için 31/12/2012 tarihi itibarıyla iki nüsha ek Hak EdişBelgesi tanzim edilir ve bir nüshasıGKGM’ne gönderilir, bir nüshasıda mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranıbirinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek Hak EdişBelgesi işletmeye ari olarak katılan, 31/12/2012 tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir.

j) Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip işletmelerde bulunan her ari hayvana yılda bir kez olmak üzere destekleme ödemesi Hak EdişBelgesine göre (Ek-14) banka şubesince yapılır.

Programlıaşıuygulamaları

MADDE 16 (1) Bakanlıkça açıklanan programlıaşılamalarda, İl Müdürlüğünce programıonaylanarak sözleşme imzalanan uygulayıcıların desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Bakanlıkça programlanan illerde uygulanan iki ay ve üzeri yaştaki sığır, manda, koyun ve keçilere şap aşısı, üçaydan yukarıyaştaki ergin ya da gençtüm dişi sığır, manda, koyun ve keçiler ile damızlık olarak ayrılacak erkek koyun ve keçilere uygulanan brusella konjuktival aşılarıdestekleme kapsamındadır. Şap ve brusella aşılarıaynıanda uygulanmayacaktır.

b) Bakanlıkça uygulanan programlıaşılama desteklemesinden (şap, brusella konjuktival), aşıyıtatbik eden ve mesleğini 6343 sayılıVeteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimler yararlanır.

c) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile teknisyenleri, 657 sayılıKanun’un 4/B maddesi kapsamında görev yapan veteriner hekimler ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler yararlanamaz.

ç) Uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında, aşılama programıonaylanan serbest veteriner hekimler, Bakanlıkça belirlenen kampanya dönemlerinde aşılama çalışmalarınıtamamlar. Destekler kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için verilir.

d) Kampanya dönemlerinde büyükbaşve küçükbaşhayvanlarda kullanılacak şap ve brusella konjuktival aşılarıBakanlıkça karşılanacaktır.

e) Proje dışında kullanılacak aşılar il müdürlüğüdöner sermayelerinden temin edilebileceği gibi, il müdürlüğüne yapılan müracaat ve bilgisi dahilinde doğrudan Bakanlıktan üretim izinli laboratuvarlardan ya da ithal izni almışithalatçıfirmalardan temin edilebilir.

f) Serbest veteriner hekimlerin aşıuygulama bedelinin, fahişfiyatla yetiştiriciye yansımamasıve bu nedenle aşılama programının etkilenmemesi için sözleşmede yer alacak aşıuygulama ücreti, Bakanlık Makamınca belirlenmişveteriner biyolojik ürünlerin uygulama ücretinin iki katından fazla olmayacaktır. İl müdürlüğü, gerekli incelemeyi yapacak (araç, benzin, sarf malzemesi ve bunun gibi) ve uygun bulunan teklifleri onaylanacaktır. Uygulayıcılar, onaylanan ücret dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edemezler.

g) Büyükbaş/küçükbaş, şap/brusella aşılama programıonaylanan serbest veteriner hekim, programındaki köyde bulunan aşılanabilecek küpeli ve küpesiz tüm büyükbaş/küçükbaşhayvanlarıaşılayacaktır. Hayvanlardan küpesiz olanlar için destekleme primi ödenmeyecek, yalnızca İl Müdürlüğünce belirlenen aşılama ücreti alınacaktır.

ğ) Aşılanan hayvanların küpe numaralarıHayvanların Tanımlanmasıile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzuna yazılacaktır.

h) Bakanlar Kurulu Kararıile destekleme kapsamına alınmışprogramlıaşılamalarda, hayvanların küpelenerek tanımlanmışolmalarıve yapılan aşıların TÜRKVET/KKKS kayıt sistemine veri girişlerinin yapılmışolmasıdestekleme ödemesi için şarttır.

ı) Serbest veteriner hekimler, desteklemelerden yararlanmak için, aşıladıklarıbüyükbaşhayvanlarla ilgili bireysel aşıkayıtlarınıTÜRKVET kayıt sistemine, küçükbaşhayvanlarla ilgili bireysel aşıkayıtlarınıKKKS kayıt sistemine uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde işleyeceklerdir. Sisteme erişim için şifresi bulunmayan ve aşılama programıonaylanmışserbest veteriner hekimler, şifre tahsisi için il/ilçe müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

i) Destekler veri tabanına kayıtlıişletmelerdeki hayvanlara yapılan uygulamalara verilir.

j) Destekleme ödemesinden yararlanacak uygulayıcılar, destekleme almak için aşılama yapılan işletmenin bağlıbulunduğu il/ilçe müdürlüklerine Hayvanların Tanımlanmasıile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslıve programlıaşılamalarda uygulayıcıların destekleme müracaat formu (Ek-15) ile müracaat eder.

k) Hak EdişBelgesi düzenlenmeden önce aşılanan hayvanların veri tabanına aşıkaydının yapılıp yapılmadığıkontrol edilir.

l) Aşıyapılan hayvanlarda il/ilçe müdürlükleri aşılamanın yapılıp yapılmadığınıve etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analizler yaptırabilir.

m) Onaylanan program teklifinin gerekçesiz bir şekilde uygulanmamasıdurumunda uygulayıcılar hali hazırdaki ve gelecekteki desteklemelerden yararlandırılmaz.

n) İl/ilçe müdürlükleri gerekli kontrolleri yaparak, Hak EdişBelgesini iki nüsha halinde düzenler (Ek-16) Düzenlenen Hak EdişBelgesinin bir nüshasıGKGM’ne gönderilir, bir nüshasıda mahallinde muhafaza edilir.

o) Hayvanların Tanımlanmasıile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslına kırmızırenkli olarak "Destekleme Ödemesinden Yararlanmıştır" kaşesi basılarak imza altına alınır.

ö) Desteklemeden yararlanan veteriner hekimlere ilişkin (Ek-17) de yer alan icmal tablosu il müdürlüklerince aylık olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Ödemeye İlişkin Esaslar ve Son Hükümler

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 17 (1) Merkez birliğini kurmuşolan; 5996 sayılıVeteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuşıslah amaçlıyetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılıTarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuşüretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılıKooperatifler Kanununa göre kurulmuştarımsal amaçlıkooperatifleri üyelerine, ödenen desteğin %0,1’i oranında merkez birliklerine, %0,1’i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adıaltında toplam %0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 18 (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlüüreticilere yapılacak ödemeler, bu Tebliğin 3 üncümaddesinde tanımlanan merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir.

(2) Örgütler, üyeleri adına aldıklarıdesteklemeleri, ödemenin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç7 gün içerisinde sadece banka hesaplarıüzerinden üyelerine öder ve kesintileri de içeren ödemeye ilişkin onaylılisteleri 15 gün içinde il müdürlüğüne gönderir. Ödeme evraklarının düzenlenmesi, dosyalanmasıve mali mevzuat kapsamında arşivlenmesinden örgüt yönetim kurulu sorumludur.

(3) Örgütler, üyelerine aktaracaklarıdestek ödemesini hiçbir şekilde nakit olarak çekemez ve üçüncüşahıs hesaplarına aktaramaz.

(4) Örgütler, destekleme ödemelerinden Genel Kurul Kararıve üyelerinin yazılımuvafakatleri olmadan kesinti yapamaz.

(5) Örgütlülük şartıaranmayan yetiştiricilerin desteklemeleri doğrudan yetiştiriciye ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 19 (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanıve şartlarını, yerel duyuru imkânlarıile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.

(2) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatlarıuygulanır. Ancak, bu Tebliğde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri yetkilidir.

(3) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğügerekli tedbirleri alır. Ödemeye esas icmaller HAYGEM’e gönderilmeden önce örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az % 5 e tekabül eden oranda denetim yapar; kamu zararına dair bir karine olmasıdurumunda, söz konusu destek kaleminin tamamıincelendikten sonra icmal gönderilir.

(4) Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden, inceleme tamamlanıncaya kadar destekleme ödemesi yapılmaz. Bu durumda üretici mağduriyetine ve bir kamu zararına meydan vermeyecek tedbirlerin alınmasışartıyla, il müdürlüğünce hazırlanacak icmallere dayalıolarak, ödeme yapılır.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 20 (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşlarıyararlanamazlar.

Haksız ödemelerin geri alınmasıve hak mahrumiyeti

MADDE 21 (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıile kooperatifler, ziraat odalarıve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıklarıbelgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğüyerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışıbelge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammıoranlarıdikkate alınarak hesaplanan kanunîfaizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarîhata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığıtespit edilen üreticiler, beşyıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(5) Desteklemeden men cezasıil/ilçe müdürlüğüteklifi ile mülki idare onayıyla uygulanır.

(6) Üyelerinin destekleme ödemelerini, banka hesaplarıüzerinden 7 işgünüiçinde ödemediği veya üyelerine yaptığıödemeye ilişkin belgeyi 15 işgünüiçinde il müdürlüğüne bildirmediği tespit edilen örgütler hakkında gerekli hukuki ve idari işlemler il müdürlüğünce başlatılır. Destekleme ödemelerini süresi içerisinde üyelerine ödemeyen yetiştirici/üretici örgütleri yazılıolarak uyarıldıktan sonra ihmalin devamıdurumunda; yönetim kurulu hakkında il müdürlüklerince adli işlem başlatılır.

Sorumluluk ve arşivleme

MADDE 22 (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere, yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimlerin arşivlerinde en az 5 yıl süre ile saklanır.

Yürürlük

MADDE 23 (1) Bu Tebliğhükümleri, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 (1) Bu Tebliğhükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanıyürütür.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

 
 

 

Paylaşım
Yazdır Yorumlar 0 Yorum
Diğer İlgili Başlıklar
14 Haziran 2013 Tarihli Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ 18-06-2013 tarihinde eklendi
08 Haziran 2013 Tarihli Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 10-06-2013 tarihinde eklendi
02 Haziran 2013 Tarihli Bitkisel Üretimde Biyolojik Ve/Veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği 03-06-2013 tarihinde eklendi
01 Haziran 2013 Tarihli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 03-06-2013 tarihinde eklendi
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği 30-05-2013 tarihinde eklendi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 29 Mayıs 2013 Tarihli Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği 30-05-2013 tarihinde eklendi
25 Mayıs 2013 Tarihli Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 27-05-2013 tarihinde eklendi
25 Mayıs 2013 Tarihli İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 27-05-2013 tarihinde eklendi
24 Mayıs 2013 Tarihli Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24-05-2013 tarihinde eklendi
18 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 23-05-2013 tarihinde eklendi
18 Mayıs 2013 Tarihli Expo 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği 20-05-2013 tarihinde eklendi
15 Mayıs 2013 Tarihli Patates Siğili Görülen Alanlarda Ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği 15-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 14-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği 14-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 14-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14-05-2013 tarihinde eklendi
13 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 13-05-2013 tarihinde eklendi
Yurt İçi Sertifikalı 10 Mayıs 2013 Tarihli Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 13-05-2013 tarihinde eklendi
08 Mayıs 2013 Tarihli Expo 2016 Antalya Ajansının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 08-05-2013 tarihinde eklendi
02 Mayıs 2013 Tarihli Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik 02-05-2013 tarihinde eklendi
Bilgi, görüş ve önerileriniz için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Tarım Özel
Genişletilmiş Bakanlık Koordinasyon Toplantısı
İspanya ile ortak proje başlatıldı
Anneye mis kokulu hediye
Kamu Spotları
Nitrat Kirliliği Kamu Spotu
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gıda Günü Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gıdalar Kamu Spotu
Süt Kamu Spotu
Su Ürünleri Kamu Spotu
Dünya Gıda Günü Kamu Spotu
Sağlıklı Mangal Kullanımı Kamu Spotu
Sağlıklı Bayramlar Kamu Spotu
Piliç Eti Kamu Spotu
Okul Sütü Kamu Spotu
Okul Kantini Gıda Yonetmeliği Kamu Spotu
Kurbanlık Hayvan Seçimi Kamu Spotu
Kurbanlık Hayvan Refahı Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonrası Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanması Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Güvenilir Gıda Kamu Spotu
Gıda İntoleransı Kamu Spotu
En Çok
Okunanlar İzlenenler
Tarım TV ® 2010 - 2015