TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi
Ana Sayfa Siteme Ekle
Eğitim Filmleri
Haberler
İletişim
18-06-2013 tarihinde, 10:22 saatinde eklendi
14 Haziran 2013 Tarihli Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ
14 Haziran 2013 Tarihli Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ


14 Haziran 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28677

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

14 Haziran 2013 Tarihli Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme

ÖdemesiYapılması Hakkında Tebliğ

(TEBLİĞNO: 2013/31)

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasınısağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğdestekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru işve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esaslarıkapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılıTarım Kanununun 9 uncu maddesi, 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AKS belgesi: İl/ilçe müdürlüğüonaylıAKS’den alınan belgeyi,

b) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Arıcıların "Arılık ve Koloni Bildirim Formu" beyanına istinaden il müdürlükleri tarafından tutulan kayıt sistemini,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,

d) Banka: T.C. Ziraat BankasıA.Ş. Genel Müdürlüğünü,

e) Banka şubesi: T.C. Ziraat BankasıA.Ş. Şube Müdürlüklerini,

f) Belge: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Geçici Tarım DanışmanıBelgesini,

g) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcıveya ortakçıolarak devamlıveya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresinde tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

ğ) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığıveri tabanınıve buna bağlıkayıt sistemlerini,

h) ÇKS belgesi: Tarımsal işletmelerin 2013 yılıüretim sezonu bilgilerini içeren, il/ilçe müdürlüğüonaylıÇKS’den alınan belgeyi,

ı) Gelir makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren dernek/vakıf, üretici örgütüve ziraat odalarınca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,

i) Hayvan kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığıTurkvet veri tabanını,

j) Hizmet alım/satım faturası: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlarca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun faturayı,

k) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

l) İl teknik komitesi: Yönetmelik ile her ilde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesini,

m) Koyun-keçi kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi TürüHayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre oluşturulan kayıt sistemini,

n) Merkez teknik komitesi: Yönetmelik ile merkezde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesini,

o) Pasaport: Hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğütarafından çıktısıalınarak hayvan sahibine verilen belge veya listeyi,

ö) Serbest meslek makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren serbest tarım danışmanınca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,

p) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmışkişileri,

r) Sertifika: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Tarım DanışmanıSertifikasını,

s) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

ş) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflar ile gönüllükuruluşları,

t) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığıve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,

u) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğütarafından verilen belgeyi,

ü) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmışkişileri,

v) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanıistihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahiplerince, ilgili mevzuata göre kurulan ve yetki belgesine sahip tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

y) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,

z) Tarımsal danışmanlık şirketi: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve yetki belgesine sahip danışmanlık şirketini,

aa) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,

bb) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD): Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunduğu her tarımsal işletme için ödenen desteği,

cc) Uygulama esasları: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarını,

çç) Üretici örgütleri: Yetki belgesine sahip, sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlıkooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,

dd) Yetki belgesi (TDYB): Yönetmelikte belirlenen şartlarıyerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,

ee) Yönetmelik: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,

ff) Ziraat odaları: 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılıZiraat Odalarıve Ziraat OdalarıBirliği Kanuna göre kurulmuş, çiftçilerin üye olduklarıve yetki belgesine sahip meslek kuruluşlarını,

ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM

Tarımsal Danışmanlık Hizmetine İlişkin Genel Hükümler

Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler ve sorumlulukları

MADDE 5 (1) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler aşağıdaki koşullarısağlamak zorundadır.

a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtüaltıkayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlıolmak,

b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak,

1) Örtüaltında en az üçdekar alanda üretim yapmak,

2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak,

3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlasıkuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak,

4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığıyapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en az yirmi büyük başsığır, besi sığırcılığıyapan işletmelerde en az elli başsığır ve küçükbaşhayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaşhayvana sahip olmak,

5) Arıcılıkta en az elli adet arıkolonisine sahip olmak,

6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak.

(2) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin sorumluluklarıaşağıda belirtilmiştir.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ile en az on iki aylık sözleşme imzalamışolmak,

b) Yönetmelik, Uygulama Esaslarıve bu Tebliğkapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alma,

c) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeleri ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak,

gerekir.

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar ile sorumlulukları

MADDE 6 (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,

b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,

ç) Serbest tarım danışmanları.

(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların sorumluluklarıaşağıda belirtilmiştir.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmelerini esas alarak tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalar.

b) Hizmet sözleşmelerinin her sayfasıtaraflarca paraflanır ve sözleşme süresi en az on iki aydır.

c) Bu Tebliğyayınlanmadan önce sözleşme imzalamışve 2012 yılıTYDD’den faydalanmamışolan tarımsal işletmelerin sözleşmeleri, 31/12/2013 tarihini kapsamak kaydıyla geçerli olacaktır. Bu Tebliğyayınlanmadan önce sözleşme imzalamışve 2012 yılıTYDD’den faydalanmışolan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri, eski sözleşmenin bitimi tarihinden başlayarak en az on iki aydır. Bu Tebliğyayınlanmadan önce sözleşme imzalamışve 2012 yılıTYDD’den faydalanmışolan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri 2012 yılıTYDD hizmet sunumunun bitiminden itibaren  on iki ayıkapsıyorsa sözleşme geçerli olacaktır.

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti Yönetmelik, Uygulama Esaslarıve bu Tebliğde yer alan hükümler doğrultusunda sunulmalıdır.

d) Bakanlıkça bir dilimi veya tamamıödenmişolan TYDD’nin bu Tebliğde belirtilen hükümler doğrultusunda geri alınmasına karar verilmesi durumunda, TYDD olarak alınan tutar ilgili hesaba yatırılmak suretiyle iade edilir.

e) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeler ibraz edilmek üzere hazır bulundurulur.

f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin, mücbir sebeplerden dolayıtek taraflıveya karşılıklıfeshedilmesi durumunda, bu durum on beşgün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.

g) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanının mücbir sebeplerden dolayıgörevinden ayrılmasıhalinde aynınitelikteki danışman on beşgün içinde ikame edilir ve ikame edilen tarım danışmanına ait bilgi/belgeler on beşgün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni tarım danışmanıiçin düzenlenen TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal (Ek-3) bir hafta içerisinde ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde il müdürlüğünden Başkanlığa gönderilir.

ğ) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanıher ne sebeple olursa olsun bu tebliğde belirtilen on iki aylık hizmet sunumu içerisinde bir defadan fazla değiştirilemez.

h) Bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşile tarım danışmanıve yönetici arasında imzalanacak olan hizmet sözleşmelerinin süresi on iki aydan az olamaz.

(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların hizmet verebileceği il ve ilçe sınırlarıile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık dernek ve vakıfları; sadece bulunduklarıil sınırlarıiçerisinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

b) Tarımsal danışmanlık şirketleri; bulunduklarıil sınırlarıdışında başka il veya ilçede ancak şube açmak şartıyla tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

c) Üretici örgütleri; bulunduklarıil sınırlarıdışındaki yetkilendirilmişbirimleri aracılığıile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

ç) Ziraat odaları; ilgili mevzuatlarına uygun olarak bulunduklarıilçe veya hizmet verdiği çiftçilerin bulunduğu ilçe sınırlarıdahilinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

(4) Kendi adına veya kuruluşta çalışan tarım danışmanları, sertifikalarınıYönetmelikte belirtilen ilgili hükümlere göre vize ettirirler. Aksi durumda kendi namlarına veya kuruluşta tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremez, tarımsal işletmeler ve tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar ile sözleşme imzalayamazlar.

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların denetlenmesi

MADDE 7 (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, ilçede İlçe Müdürübaşkanlığında üçkişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyonun oluşumunda, varsa Tarım YayımcısıSertifikasına sahip olan kişiler öncelikle olmak üzere Bakanlık teknik personeli görevlendirilir.

b) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlarışikâyet, ihbar gibi olağan dışıdurumlarda yapılacak denetimler hariçaltıayda bir olmak üzere, bu Tebliğin uygulama süresince en az yılda iki defa denetler.

c) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları, Yönetmelik, Uygulama Esaslarıve bu Tebliğe göre denetleyerek denetim raporu düzenler.

ç) İl Müdürlüğünde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürübaşkanlığında oluşturulan komisyon,  İl Müdürükararıile ilçelerde de ayrıca denetleme yapabilir.

d) Komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek ve en az iki teknik elemandan oluşan heyet, denetlenen kişi veya kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelerin en az % 20’si ile görüşme yapar ve tutanak düzenler. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların bürosunun bulunduğu ilçe sınırlarıdışında, hizmet alan tarımsal işletmeler için ilçeler arasıkoordinasyon sağlanmak suretiyle tarımsal işletmenin bulunduğu il/ilçe komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek heyet tarafından görüşmeler yapılır.

e) Denetim sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların durumlarıİl Teknik Komitesinde görüşülüp, Yönetmelik ve Uygulama Esaslarıile bu Tebliğde belirtilen hususlar dikkate alınarak karara bağlanır. Bu kararlara itiraz, Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre yapılır.

f) Denetleme sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların TYDD ödemeleri il müdürlüğünün talebi ile denetleme süreci sonuçlanıncaya kadar Başkanlıkça durdurulur.

g) Başkanlık; üzerinde idari, adli soruşturma veya hakkında şikâyet bulunan kişi ve kuruluşların TYDD ödemelerini durdurma hakkına sahiptir.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Başvuru İşlemleri ve Belgeler

Başvuracak kişi ve kuruluşlar ile istenecek belgeler

MADDE 8 (1) Tarımsal işletmeler ile imzalanan sözleşmelere istinaden bu Tebliğin 6 ncımaddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD’ye başvurabilir.

(2) TYDD’ye başvuracak kişi ve kuruluşlar adına başvuru yapmaya aşağıdaki kişiler yetkilidir.

a) Serbest tarım danışmanı,

b) Ziraat OdasıBaşkanı,

c) Birlik Başkanı,

ç) Kooperatif Başkanı,

d) Tarımsal Dernek Başkanı,

e) Tarımsal Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı,

f) Tarımsal danışmanlık şirketinin Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen şirket yetkilisi.

(3) Başvuru sırasında istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1) ile Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşa Ait Bilgi Formu (Ek-2),

b) TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal (Ek-3). Bu icmal Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların bünyesindeki her danışman için, Uygulama Esaslarında belirtilen hükümler doğrultusunda ayrıayrıdüzenlenecektir,

c) Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi/kuruluşlarla yapılan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi,

ç) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık şirketi, tarımsal dernek ve vakıfların SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığıbelge,

d) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık şirketi ve vergi mükellefiyeti olan tarımsal dernek ve vakıfların vadesi geçmişvergi borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığıbelge,

e) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen TYDD başvurusunda bulunacak kişiler için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili kurul kararıonaylısureti,

f) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her işletme için aşağıdaki belgelerden biri veya birkaçı,

1) ÇKS Belgesi,

2) AKS belgesi,

3) Örtüaltıkayıt sistemi belgesi,

4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,

5) Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğüonaylısureti,

6) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste.

Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askıişlemleri

MADDE 9 (1) Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askıişlemlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) TYDD’den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Tebliğin yayımıtarihinden itibaren otuz gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğübulunmayan yerde il müdürlüğüne başvurur. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların şubesi var ise şube bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğübulunmayan yerde il müdürlüğüne ayrıca başvuru yapar.

b) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair TebliğKapsamında Destekleme Ödemesi Yapılacak Kişi veya Kuruluşlara Ait İlçe İcmali (Ek-4) ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İlçe İcmali (Ek-6), ilçe müdürlüğünce ilçe müdürlüğünün olmadığıyerde İl müdürlüğünce son başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde veri girişsistemine kayıt edilerek, İl Müdürlüğüne gönderilir. Sistemden alınan, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi YapılmasıHakkında TebliğKapsamında Destekleme Ödemesi Yapılacak Kişi veya Kuruluşlara Ait İl İcmali (Ek-5) ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İl İcmali (Ek-7) çıktılarıonaylanarak TYDD’ye son başvuru tarihinden kırk beşgün sonra il ve ilçe müdürlüklerinde askıya çıkarılır. İcmaller on gün süreyle askıda bırakılır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askısüresince il müdürlüğüne yapılan itirazlar en geçbeşgün içerisinde il teknik komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve kabul edilen değişiklikler icmale işlenerek kesinleşmiş(Ek-5) ve (Ek-7) icmalleri alınır. Herhangi bir itiraz olmadığıtakdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

c) İcmalleri askıya çıkarma ve indirme tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi halinde icmalleri askıya çıkarma ve indirme işlemi resmi tatili takip eden ilk işgünügerçekleştirilir.

ç) Kesinleşmiş(Ek-5) icmali, itirazların değerlendirilmesini müteakip beşgün içinde yazılıolarak Başkanlığa gönderilir.

d) Bu Tebliğdeki başvuru bitiştarihinden sonra askısüresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanıile bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kayıt sistemlerinde yapılacak güncellemeler TYDD ödemesine esas olmaz.

e) TYDD’ye başvurmuşolan kişi ve kuruluşlardan, il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca Yönetmelik, Uygulama Esaslarıve bu Tebliğkapsamında yapılan denetleme ve inceleme sonucu Yönetmeliğin 24 üncümaddesinde tanımlanan cezalardan uyarıiçin toplam TYDD tutarı%25 oranında, kınama veya önce uyarıcezasıalıp ikinci uyarıdan dolayıkınama cezasıiçin toplam TYDD tutarı%50 oranında, önce uyarıcezasıalıp sonrasında kınama cezasıiçin toplam TYDD tutarı%75 oranında azaltılır.  Kınama üstüceza verilmişkişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.

f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayıtek taraflıveya karşılıklıfeshedilen tarımsal işletmeler il/ilçe icmalinden çıkartılır.

(2) Fatura/serbest meslek makbuzu/gelir makbuzu, teminat alınmasıve ödeme icmallerinin Başkanlığa gönderilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

a) Bu Tebliğin yayımıtarihinden itibaren beşinci ayın sonunda ödemeye esas il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal işletmeler adına düzenlenen ve tutarıher bir işletme için 600 TL’den az olmayan fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu TYDD başvurusunun yapıldığıİl/İlçe Müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.

b) Bu Tebliğin yayımıtarihinden itibaren beşinci ayın sonunda ödemeye esas il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, hizmet verdiği tarımsal işletmeler için ödenecek olan, toplam TYDD tutarının %10’u kadar süresiz banka teminat mektubunu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yetkili kişiler il müdürlüğüne teslim eder veya hizmet verdiği tarımsal işletmeler için ödenecek olan, toplam TYDD tutarının %5’i kadar tutarıil müdürlüğünün açtığıhesaba yatırır. İl müdürlüğütarafından teyidi alınan kesin teminat mektuplarımuhafazasıiçin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.

c) Teminat mektuplarının toplam tutarı, ödenecek olan toplam TYDD tutarının %10’undan az olmamak kaydıyla T.C. Ziraat Bankasıve/veya diğer bankalardan, birden fazla kesin teminat mektubu alınabilir.

ç) Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ceza oranlarıgöz önünde bulundurularak ödemeye esas kesinleşmişil icmalleri hazırlanır. Bu Tebliğin yayımıtarihinden itibaren beşinci ve on ikinci ayın sonunda il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca altıayda bir yapılan denetimi müteakip, bu Tebliğin uygulama süresince iki defa olmak üzere kesinleşmiş(Ek-4) ve (Ek-6) icmalleri ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne 5 gün içinde, kesinleşmiş(Ek-5) ve (Ek-7) icmalleri il müdürlüğünden Başkanlığa 10 gün içinde yazılıolarak gönderilir.

d) Başkanlığa gönderilen (Ek-5) İl icmalleri ödeme işlemleri yapılmak üzere, ilgili birime gönderilir.

e) Ödemeler, Bakanlık tarafından, gerekli kaynağın bankaya aktarılmasınımüteakip, Banka tarafından yapılır.

Ödeme

MADDE 10 (1) Yönetmelik ve Uygulama Esaslarıkapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alan her tarımsal işletme için, hizmet aldığıkişi veya kuruluşlara 600 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.

(2) Her tarımsal işletme için yıllık 600 TL TYDD, bu Tebliğin yayımıtarihinden itibaren beşinci ay ve on ikinci ay sonunda, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklıkalmak kaydıyla iki dilim halinde 400 TL ve 200 TL olarak Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenir.

(3) Tarımsal işletme birden fazla kişi ve/veya kuruluştan hizmet aldığıtakdirde, yazılışsırasına göre olmak üzere, sözleşme tarihi, üyelik durumu, işletmenin ağırlıklıtarımsal faaliyeti ile tarımsal danışmanlık hizmetinin uyumu ve başvuru tarihine göre il/ilçe müdürlüğünün, belirlediği bir kişi veya kuruluşa ödeme yapılır.

(4) Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenir. TYDD ödemeleri 2013 yılıbütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamayan TYDD ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.

(5) Üzerinde haciz kararıbulunan kişi ve kuruluşlara on iki aylık hizmet sunumunu müteakip  TYDD ödemesi yapılır. Bu durumdaki kişi ve kuruluşlara 1 inci dilim TYDD ödemesi yapılmaz.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

İl Teknik Komiteleri

İl teknik komitelerinin görevleri

MADDE 11 (1) İl teknik komiteleri aşağıdaki görevleri yapar.

a) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet sunumunun kalite ve verimliliğini artırmak, hizmet sunumundaki aksaklıklarıortadan kaldırmak için ilgili mevzuata uygun her türlütedbir ve kararıalır.

b) İl Teknik Komitesi tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların TYDD’ye başvurularınısağlamak üzere her türlütedbiri alır.

c) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal danışmanlık hizmet sunumu ve TYDD ile ilgili her türlüişlemi denetlemek üzere gerek görürse, il müdürlüklerinden Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürübaşkanlığında oluşturulan denetleme komisyonunu görevlendirebilir.

ç) İl Teknik Komitesi gerçeğe aykırıbeyanda bulunanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemleri yapmaya yetkilidir ve alınan kararların uygulanmasıyönünde komite başkanıaracılığıile ilgili mercilere girişimde bulunur.

d) İl Teknik Komitesi haksız yere TYDD’den yararlandığıtespit edilen kişi/kuruluşların beşyıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamasınıdeğerlendirir ve karara bağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırıbeyanda bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğüde, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suçduyurusunda bulunur.

e) İl Teknik Komitesi bu Tebliğin uygulanmasısırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflıkonularıçözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl Teknik Komitesinin kararlarına yapılan itirazlar Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi tarafından değerlendirilir ve kesin olarak karara bağlanır.

Desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 12 (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin inceleme ve denetimler Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanısıra ilgili mevzuatın öngördüğüher türlüdenetime tabidir.

(3) Bu denetimler sırasında, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, tarımsal işletme sahiplerinin, bilgilerde gerçeğe aykırıbeyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suçduyurusunda bulunulur. Ayrıca, ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Bakanlık, gelen münferit şikâyet ve ihbarlarıayrıca değerlendirir.

BEŞİNCİBÖLÜM

Desteklemeden Yararlanamayacaklar ile Desteklemenin Geri Alınması

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 13 (1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD ödemesinden faydalanamaz.

a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtüaltıkayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine kayıtlıolmayan her bir tarımsal işletme için,

b) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi/kuruluşlardan, istenen belgelerle birlikte, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yer ve süre içerisinde başvurmayanlar,

c) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişilerden gerçeğe aykırıbeyanda bulunan ve belge ibraz edenler,

ç) Kamu tüzel kişileri,

d) Men edildiği süre boyunca, tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmişolan tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar,

e) Men edilen bir tarımsal işletmenin men edildiği süre boyunca, bu tarımsal işletmeye hizmet sunan kişi ve kuruluşlar,

f) Bu Tebliğin yayınlandığıtarihten önce, Başkanlık kayıtlarına girmişve dosyasında eksiği olmayan yetki belgesi başvurularıhariç, bu Tebliğin yayınlandığıtarihten sonra Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi alan kişi/kuruluşlar ile şube izni alanlar,

g) Yönetmelik, Uygulama Esaslarıve bu Tebliğkapsamında yapılan inceleme ve denetleme sonrası, yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncümaddesinde belirtilen cezalardan kınama üstüceza alan kişi/kuruluşlar, yetki belgesi geçici iptali ve iptali cezasıhali hazırda devam eden kişi/kuruluşlar,

ğ) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptal edilen kuruluşun ortak/sahibi/yönetici ile yetki belgesi iptal edilen serbest tarım danışmanının, cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığıbaşka bir tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar,

h) Tarım danışmanı, tarım yayımcısıveya geçici tarım danışmanıbelgesine sahip olan kişiler aynızamanda tarımsal işletme sahibi ise, sahip olduğu sertifika bölümünde tarımsal danışmanlık hizmeti alıyorsa bu tarımsal işletme için tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar,

ı) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, ölüm hali hariçolmak üzere, on iki aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sunduklarıtarımsal işletmeler,

i) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar ile tarımsal işletme arasında imzalanan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmelerinin herhangi bir nedenden dolayıkarşılıklıve/veya tek taraflıfesih edilmesi durumunda bu işletme için, hizmet sunan kişi/kuruluşlar.

Desteklemenin geri alınmasıve teminatın iadesi

MADDE 14 (1) Aşağıda belirtilen durumlarda bir dilimi veya tamamıödenmişolan TYDD, 5488 sayılıTarım Kanununun 23 üncümaddesi hükümlerine göre geri alınır.

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar ve Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrasıbu Tebliğkapsamında yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncümaddesinde belirtilen cezalardan iki kınama ve üstüceza alan kişi/kuruluşlara yapılan TYDD ödemesi,

b) Tarımsal işletme ile imzalanmışolan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayıkarşılıklıveya tek taraflı, il müdürlüğünün uygun raporu ile fesh olursa bu tarımsal işletme için ödenmişolan TYDD,

c) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptali cezasıalan serbest tarım danışmanıile kuruluşun ortak ve sahibi ile kuruluşda görevli yöneticinin ve cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığıdiğer tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşa ödenen yılıTYDD,

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara, ölüm hali hariç, on iki aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sunduklarıtarımsal işletmeler için ödenen TYDD,

geri alınır.

(2)  Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar ve Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrasıbu Tebliğkapsamında yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncümaddesinde belirtilen cezalardan uyarıcezasıalan kişi/kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %25’i, kınama veya  önce uyarıcezasıalıp ikinci uyarıdan dolayı  kınama cezasıalan kişi/kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %50’si, önce uyarıcezasıalıp sonrasında kınama cezasıalan kişi/kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %75’i, kınama üstücezasıalan kişi/kuruluşlara yapılan TYDD ödemesinin tamamı  5488 sayılıTarım Kanununun 23 üncümaddesi hükümlerine göre geri alınır.

(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanının bu Tebliğkapsamında yapılan hizmet sunumu süresi içerisinde ölümühalinde, ödenmişolan TYDD geri alınmaz.

(4) TYDD son ödemesinin gerçekleşmesini takiben tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşun, SGK prim borcu ile vadesi geçmişvergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığıbelgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatıhalinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar kendisine iade edilir. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşa ödenen TYDD’nin herhangi bir nedenle geri alınmasıdurumunda öncelikle teminattan mahsup edilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 15 (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıklarıbelgelerden sorumludurlar.

(2) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışıbelge düzenleyen ve kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli cezaîve diğer kanunîişlemler yapılır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariçolmak üzere, bu Tebliğhükümlerine aykırıolarak haksız yere TYDD ödemesinden yararlananlar hakkında 5488 sayılıTarım Kanununun 23 üncümaddesi uyarınca işlem yapılır, alınan teminat mektubu veya il müdürlüğüadına açılmışolan hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir.

Yürürlük

MADDE 16 (1) Bu Tebliğyayımıtarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 (1) Bu Tebliğhükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanıyürütür.

 

Tebliğin ekleri için tıklayınız

 

 
 

 

Paylaşım
Yazdır Yorumlar 0 Yorum
Diğer İlgili Başlıklar
14 Haziran 2013 Tarihli Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ 18-06-2013 tarihinde eklendi
08 Haziran 2013 Tarihli Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 10-06-2013 tarihinde eklendi
02 Haziran 2013 Tarihli Bitkisel Üretimde Biyolojik Ve/Veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği 03-06-2013 tarihinde eklendi
01 Haziran 2013 Tarihli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 03-06-2013 tarihinde eklendi
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği 30-05-2013 tarihinde eklendi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 29 Mayıs 2013 Tarihli Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği 30-05-2013 tarihinde eklendi
25 Mayıs 2013 Tarihli Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 27-05-2013 tarihinde eklendi
25 Mayıs 2013 Tarihli İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 27-05-2013 tarihinde eklendi
24 Mayıs 2013 Tarihli Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24-05-2013 tarihinde eklendi
18 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 23-05-2013 tarihinde eklendi
18 Mayıs 2013 Tarihli Expo 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği 20-05-2013 tarihinde eklendi
15 Mayıs 2013 Tarihli Patates Siğili Görülen Alanlarda Ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği 15-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 14-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği 14-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 14-05-2013 tarihinde eklendi
14 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14-05-2013 tarihinde eklendi
13 Mayıs 2013 Tarihli Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 13-05-2013 tarihinde eklendi
Yurt İçi Sertifikalı 10 Mayıs 2013 Tarihli Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 13-05-2013 tarihinde eklendi
08 Mayıs 2013 Tarihli Expo 2016 Antalya Ajansının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 08-05-2013 tarihinde eklendi
02 Mayıs 2013 Tarihli Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik 02-05-2013 tarihinde eklendi
Bilgi, görüş ve önerileriniz için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Tarım Özel
Çocuk Üniversitesi'nde bilim ve eğlence bir arada
Türkiye'de organik gübre kullanımı yaygınlaşıyor
Kırsal kalkınmaya destek
Kamu Spotları
Nitrat Kirliliği Kamu Spotu
Bakliyat Kamu Spotu
FAO Gıda Günü Kamu Spotu
Toprak Ana Kamu Spotu
Takviye Edici Gıdalar Kamu Spotu
Süt Kamu Spotu
Su Ürünleri Kamu Spotu
Dünya Gıda Günü Kamu Spotu
Sağlıklı Mangal Kullanımı Kamu Spotu
Sağlıklı Bayramlar Kamu Spotu
Piliç Eti Kamu Spotu
Okul Sütü Kamu Spotu
Okul Kantini Gıda Yonetmeliği Kamu Spotu
Kurbanlık Hayvan Seçimi Kamu Spotu
Kurbanlık Hayvan Refahı Kamu Spotu
Kurban Kesimi ve Sonrası Kamu Spotu
Kurban Etinin Saklanması Kamu Spotu
Kurban Kamu Spotu
Güvenilir Gıda Kamu Spotu
Gıda İntoleransı Kamu Spotu
En Çok
Okunanlar İzlenenler
Tarım TV ® 2010 - 2015