Su Ürünleri Kanunu değişiyor

01 Ekim Salı, 2019
Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.
Su Ürünleri Kanunu değişiyor Milletvekillerinin Meclis Başkanlığına sunduğu kanun teklifi ile Su Ürünleri Kanunu'nda yer alan idari yaptırımların uygulanma usul ve esasları yeniden düzenleniyor.

Teklife göre idari para cezaları, Sahil Güvenlik Komutanlığınca görevlendirilen personel tarafından uygulanacak. Kanunda yapılacak değişiklikle kaçak avcılık yapanlara da ağır cezalar uygulanacak.

Cezaların verilme usulleri, makbuzların şekli, dağıtımı ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek. İdari yaptırımlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilecek. Verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecek.

Teklifle, Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik verilerini elde etmek, faaliyetlerini izlemek ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla her türlü teknik alet ve sistemlerden yararlanabilecek. Bakanlık, uzaktan algılama sistemlerini kurma, kurdurma ve işletebilme yetkisine sahip olacak. Bakanlık, bu konularda, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilecek.

Su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik verilerinin elde edilmesi ve izlenmesi amacıyla gemilerde ve yetiştiricilik tesislerinde bulundurulması istenen sistem ve cihazların Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen özelliklere uygun ve işler durumda olması zorunlu olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen sürede bu zorunluluklara uymayanların aykırılık giderilinceye kadar faaliyette bulunmasına izin verilmeyecek. Bulundurulması istenen sistem ve cihazların hangi balıkçı gemileri ve yetiştiricilik tesisi tarafından kullanılacağına ve bu maddenin uygulanmasına ve istisnalara ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Balıkçı gemilerinin büyüklük ve yaptıkları faaliyete göre, avladıkları su ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen karaya çıkış noktalarından boşaltması, avcılık veya yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin nakillerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen belgelerin bulunması ve bu belgelerin istenildiği şekilde gönderilmesi zorunlu olacak.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarla, zorunluluktan muaf tutulacaklar ile istisna sağlanacak faaliyet ve durumlara ilişkin hususlar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Deniz ve iç sularda izinsiz balıklandırma yasaklanıyor

Kanun teklifiyle Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınmadan deniz ve iç sularda balıklandırma yapılması veya bu kaynaklara diğer su ürünlerinin bırakılması yasaklanıyor. Uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi Tarım ve Orman Bakanlığına bırakılıyor.

Başka ülkelerin karasularında, münhasır ekonomik bölgelerinde veya uluslararası sularda ticari su ürünleri avcılığı yapacak gemilerin sahip veya donatanlarının Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen şartlara uyması zorunlu olacak.

Teklifle, Devlet İhale Kanunu'nda da değişiklik yapılarak Su Ürünleri Kanunu'na uyumlu hale getiriliyor. Buna göre, Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki baraj, dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki av yerleri ile deniz ve iç sularda belirlenmiş yerlerdeki su ürünlerinin üretim hakkının kiraya verilmesi yetkisi il özel idarelerinden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığına bırakılıyor.
 
su ürünleri denizler iç sular avcılık balıkçılık